Indorama Ventures A4 TH

มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะกลาง เป้าหมายปี 2568 และ ปี 2573 ของเราประกอบด้วยวาระและโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องโดยตรงกับข้อกังวลด้านความยั่งยืน ที่ส� ำคัญที่สุดของโลก เป้าหมายของเราจึงถูกออกแบบมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เร่งด่วนนี้ ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความก้าวหน้าตามเป้าหมายของเรา สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ “ผลงานส� ำคัญในปี 2564” ในหน้า 24-25 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เราได้แสดงเจตจ� ำนงต่อ Science-Based Targets อย่างเป็นทางการ โดยตกลงที่จะ ปรับแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราให้สอดคล้องกับหลักการทางภูมิอากาศศาสตร์ ซึ่งล่าสุดจ� ำกัดอุณหภูมิ ที่เพิ่มขึ้นไม่เกินกว่า 1.5 องศาเซลเซียส โดยเราจะปรับปรุงเป้าหมายของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อเข้ารับการตรวจสอบโดย Science-Based Targets Initiative ภายในก� ำหนดเวลา 24 เดือน ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเรา เพื่อมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หมายเหตุ: IVL Vision 2030 recycling ambition (A) 3.13 ล้านตันของ PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน และ 2 แสนล้านขวด PET หลังการบริโภคต่อปี (B) 21% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 48% เทียบกับวัตถุดิบในธุรกิจ PET รษฐกิจแบบหมุนเวียน ูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนเข้าใน ารดำ �เนินธุรกิจของไอวีแอล ข้าร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุน การดำ �เนินงานเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ของเสีย การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่ 90% ภายในปี 2568/2573 * ปีฐาน ณ ปี 2563 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย LTIFR < 0.5 กรณี/200,000 ชั่วโมงทำ �งาน ภายในปี 2568 ให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล มให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลแก่ผู้บริโภคทั่วโลก 00,000 คน ภายในปี 2573 วัตถุดิบหมุนเวียน วัตถุดิบชีวภาพ: 16% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล วัตถุดิบรีไซเคิล (rPET)(B) : 10% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดของไอวีแอล และ 23% เทียบกับวัตถุดิบ ในธุรกิจ PET ภายในปี 2573 ความมุ่งมั่นด้านการรีไซเคิล • PET หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน ต่อปี 750,000 ตัน ภายในปี 2568 1,500,000 ตัน ภายในปี 2573(A) • รีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค ต่อปี 50,000 ล้านขวด ภายในปี 2568 100,000 ล้านขวด ภายในปี 2573(A) การลงทุนด้านความยั่งยืน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2568 (ยอดสะสมในปี 2563-2568) 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2573 (ยอดสะสมในปี 2563-2573) พลังงาน* การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568 15% ภายในปี 2573 ก๊าซเรือนกระจก* การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568 30% ภายในปี 2573 การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 10% ภายในปี 2568 25% ภายในปี 2573 น้ำ �* การลดอัตราการใช้น้ำ � 10% ภายในปี 2568 20% ภายในปี 2573 30 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=