Indorama Ventures A4 TH

36 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Combined PET Fibers ในงาน Capital Markets Day ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เราได้ประกาศแผนธุรกิจ 3 ปี เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากรอยเท้านิเวศ โครงการ ริเริ่มการพัฒนาต่างๆ ที่ก� ำลังด� ำเนินการ และการบูรณาการทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจของบริษัท เพื่อผลักดันการเติบโตของก� ำไร การเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับความสามารถในการผลิต ค่านิยมของเราแสดงให้เห็นถึงการด� ำเนินงานในแต่ละวันของเรา รวมถึงผลักดันให้เรารักษาการบริการและการให้ความส� ำคัญ กับลูกค้า รวมทั้งการขับเคลื่อน การด� ำเนินการเชิงรุก และการดูแลบุคลากรของเราอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 เราท� ำก� ำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี (ROCE) ที่ 12.2% (เมื่อเทียบจากปี 2563 ที่ 5.6%) โดยเราอยู่ในจุดที่ดี ที่สามารถเติบโตไปถึง 15% ภายในปี 2567 ด้วยการจัดสรรเงินทุนอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เรามีกระแสเงินสดอิสระ 5,000- 6,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ในการเติบโตในอนาคต แนวโน้มของบริษัทในปี 2567 การเปลี่ยนแปลง ต้นทุน มุ่งเน้นการผลิต ความเป็นเลิศ ในการทำ �งาน และประสิทธิภาพ การจัดซื้อจัดหา มุ่งเน้นการบูรณาการสิ่งอำ �นวยความสะดวก ที่มีอยู่ เพื่อลดต้นทุนและริเริ่มเกี่ยวกับ เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคตสำ �หรับ การจัดซื้อจัดหา ห่วงโซ่อุปทาน และ ความเป็นเลิศทางการค้า มุ่งเน้นที่การเพิ่มขึ้นของอัตรากำ �ไร นวัตกรรมต้นทุน ประสิทธิภาพของสินทรัพย์ และการเตรียมความพร้อมสำ �หรับวัฏจักร การเติบโต การวางแผนทรัพยากร ขององค์กร (ERP) จัดทำ �ระบบบูรณาการ SAP ERP การปรับใช้ระบบ GBS ขยาย Scope โครงการนำ �ร่องทางดิจิทัล ในปี 2562 ศูนย์โซลูชันทางธุรกิจระดับโลก (GBS) ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) เทคโนโลยีดิจิทัล ศักยภาพสินทรัพย์ เต็มรูปแบบ การพัฒนา ความเป็นผู้นำ � ผู้นำ �การรีไซเคิล การเติบโตในธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับ ธุรกิจหลัก 5 กลยุทธ์หลักของแผนธุรกิจของไอวีแอลปี 2567 3 ภาคส่วนส� ำคัญ กลุ่มธุรกิจ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=