Indorama Ventures A4 TH

92 2563 Fibers CPET IOD Asia America EMEA Ops Excellence Sales Excellence Indirect Proc Direct Proc Footprint OFP ประมาณการ 2564 กลุ่มธุรกิจ ภูมิภาค โครงการริเริ่ม คาดคะเน 2566 คาดคะเน 2567 280-290 610 650-690 37 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การดำ �เนินการที่เร็วกว่าแผนที่วางไว้ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ความมั่นใจที่จะบรรลุเป้าหมายภายในปี 2567 คุณค่าที่มาจากแหล่งที่มาต่างๆ รวมถึงการริเริ่ม และการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เป้าหมายที่จะส่งมอบ แหล่งที่มาของการส่งมอบตามเป้าหมายปี 2566 +21% เทียบกับแผน +21% เทียบกับแผน โครงการ Olympus โครงการ Olympus เป็นโครงการครอบคลุมการแปลงต้นทุนของเรา โครงการนี้เริ่มด� ำเนินการในปี 2563 โดยส� ำหรับแผน ในปีที่สองนั้น เราด� ำเนินการได้เร็วกว่าที่ก� ำหนดไว้ 2% ในแง่ของการประหยัดต้นทุน และยังคงด� ำเนินการตามแผนที่วางไว้ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2566 นอกจากนี้ เราได้จัดท� ำโครงการเพิ่มเติมในหลายภาคส่วน ด้วยการ สนับสนุนจากการประเมินภายในองค์กรและประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เราบรรลุความเป็นเลิศ ทางด้านต้นทุน และเพิ่มความมุ่งมั่นในโครงการ Olympus ที่จะส่งมอบก� ำไรก่อนหักดอกเบี้ยภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ ค่าจัดจ� ำหน่าย (EBITDA) มูลค่ามากกว่า 670 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นประจ� ำทุกปี ภายในปี 2567 โดยประกอบด้วยมากกว่า 100 โครงการด้านการแปลงต้นทุนและการท� ำธุรกิจแบบเต็มศักยภาพ การขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจของไอวีแอล เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเราและบรรลุความมุ่งหวังด้านความยั่งยืน เราได้พัฒนาให้มี 6 หน่วยงานส� ำคัญ ซึ่งควบคุมโดย ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ภายในองค์กรและคัดเลือกจากอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้เราด� ำเนินการตามแผนกลยุทธ์และ ด� ำเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา ความต่อเนื่องทางธุรกิจ การปกป้องและ การสร้างคุณค่า ผ่านความสม่ำ �เสมอ การปฏิบัติตามข้อกำ �หนด และความเสี่ยงที่มี ประสิทธิผล รวมถึง แนวทางปฏิบัติด้าน BCM การสื่อสาร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ ระดับโลกที่ส่งเสริมมูลค่า ทางธุรกิจทั่วโลกของเรา ดิจิทัล การนำ �เสนอ ความสามารถด้านดิจิทัล ระดับโลกที่ขับเคลื่อน มูลค่าทางธุรกิจและ สร้างความได้เปรียบ ในการแข่งขัน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนความมั่งคั่ง ของเราโดยทำ �ให้ผู้คนและ โลกของเราปลอดภัย Indorama Ventures Excellence (IVEX) การกำ �กับดูแล การนำ � Lean Six Sigma ไปใช้ทั่วทั้งไอวีแอล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานของเรา ความยั่งยืน การก้าวสู่การเป็นบริษัท เคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืนชั้นนำ � ระดับโลกผ่านการสร้าง คุณค่าด้าน ESG และ การหมุนเวียน ปัจจัยขาเข้า ปัจจัยขาออก 6 หน่วยงานสำ �คัญ ความท้าทายในแต่ละ กลุ่มธุรกิจ ข้อกำ �หนดและ ความคาดหวังใหม่ แรงกดดันจากภายนอก และแนวโน้มของโลก เพิ่มขีดความสามารถภายใน (การดำ �เนินงานและทักษะ) การมีส่วนร่วมในเชิงบวกระหว่าง พนักงานและหน่วยงาน เป็นองค์กรที่ยั่งยืน ส่งเสริมการเรียนรู้ และ มีความพร้อมสำ �หรับอนาคต ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=