Indorama Ventures A4 TH

38 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ไอวีแอลทุ่มเทอย่างสุดก� ำลังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก และมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมเชิงรุกกับ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมีส่วนร่วมดังกล่าวนั้นเป็นสิ่งจ� ำเป็นต่อการบริหารจัดการกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน โดยเราใช้ ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสนใจหรือข้อกังวลต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเพิ่มฐานความรู้ความเข้าใจของเรา และยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยพัฒนาการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงผลผลิต ของบริษัท สิ่งต่างๆ เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถรักษาความไว้วางใจระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีความต้องการแตกต่างกัน - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - สิทธิมนุษยชน - การพัฒนาทุนมนุษย์และการได้รับการยอมรับ - จริยธรรมทางธุรกิจที่ดี การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการ ปฏิบัติตามข้อก� ำหนด - การรีไซเคิลขยะพลาสติก รวมถึงเป้าหมายการลดปริมาณของเสีย - การดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ - เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ - แบบส� ำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement: GEE) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกคน เกี่ยวกับการท� ำงานที่ไอวีแอล - นโยบายด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน การฝึก อบรมต่างๆ และการรับรองมาตรฐาน ISO 45001/OHSAS 18001 ของเรา - นโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของเรา การจัดฝึกอบรม และการน� ำ แนวทางส� ำหรับการประเมินด้านสิทธิมนุษยชนในสถานที่ท� ำงานมา ใช้ในทุกธุรกิจของเรา - เราติดตามผลและด� ำเนินการต่อดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ประจ� ำปี (ซึ่งท� ำให้รู้ผลตอบรับเชิงคุณภาพจากลูกค้า) Net Promoter Score (NPS) และอัตราการรักษาลูกค้า (CRR) โดยการปรับปรุง ประเด็นต่างๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาและมีการหารือตามความเหมาะสม - เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรมและมีความยั่งยืน เพื่อตอบสนอง ทั้งต่อความมุ่งหวังของลูกค้าและของเรา ตลอดจนร่วมมือกับลูกค้า ในการเก็บรวบรวมขวด PET เพื่อน� ำไปรีไซเคิล ซึ่งเป็นการเพิ่มการ หมุนเวียนของ PET การเติบโตที่ดีขึ้น - การดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ - การด� ำเนินงานอย่างรับผิดชอบ - ศักยภาพทางธุรกิจ ชีวิตที่ดีขึ้น - การพัฒนาทุนมนุษย์ - สถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม - วัฒนธรรมด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย - ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม - ไม่มีการละเมิดด้านสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น - เร่งการหมุนเวียนของ PET - การเป็นผู้น� ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน - ลดขยะพลาสติก PET การเติบโตที่ดีขึ้น - ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน - ข้อเสนอที่คุ้มค่าด้านราคา - ทางเลือกใหม่และนวัตกรรมสร้างสรรค์ - มูลค่าแบรนด์ที่แข็งแกร่ง - ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน - ศักยภาพทางธุรกิจ ชีวิตที่ดีขึ้น - ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน - อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี - สถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ หน้า 127-134 - สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท� ำงาน หน้า 136-137 - การลงทุนให้พนักงานของเรา หน้า 138-149 - ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและการก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ หน้า 50-67 - การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า หน้า 90-91 - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน หน้า 92-95 - การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล หน้า 109-112 - ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน หน้า 83-87 - การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา หน้า 102-108 - รายงานพิเศษเรื่อง หนทางสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของไอวีแอล หน้า 114-115 พนักงาน ลูกค้า ประเด็นที่สนใจ ประเด็นที่สนใจ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมและการรักษาความสัมพันธ์ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การตอบสนองในประเด็นต่างๆ การสร้างคุณค่า การสร้างคุณค่า Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=