Indorama Ventures A4 TH

1. 2. 3. เกิดขึ้นได้ยาก (<1%) มีแนวโน้มต่ำ � (1<15%) มีแนวโน้ม ปานกลาง (16<30%) มีแนวโน้มสูง (31<50%) 3 2 1 สูง ปานกลาง ต่ำ � ต่ำ �มาก 45 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี เนื่องด้วยไอวีแอลมีการด� ำเนินงานในหลายภูมิภาค เราจึง ให้ความส� ำคัญเป็นพิเศษต่อการระบุปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเราทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ด้วยกลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงภายใน และการก� ำกับดูแลที่เข้มแข็ง มีส่วนสนับสนุนเป็นอย่างมาก ที่ท� ำให้เราพัฒนากลยุทธ์เชิงธุรกิจเพื่อใช้บริหารจัดการและ บรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราได้เผยแพร่ความสอดคล้องของประเด็นสาระส� ำคัญที่เชื่อมโยง กับประเด็นด้านความยั่งยืนกับ 3 ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ในรายงานฉบับนี้ ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงอื่นๆ การติดตามความเสี่ยง และกลไกการควบคุม อยู่ในรายงาน ประจ� ำปี 2564 หน้า 94 และ ในรายงานความยั่งยืนฉบับนี้ หน้า 45 ความเสี่ยงของการแตกแยกแบบ แบ่งขั้ว (Polarization) ที่เพิ่มขึ้นและ การกีดกัน (Protectionism) ของหลายประเทศอาจน� ำไปสู่การ ออกกฎหมายใหม่และข้อจ� ำกัด ที่เข้มงวดยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบ ต่อการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ ทุน แรงงาน เทคโนโลยี และข้อมูล ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อการด� ำเนินธุรกิจ - โอกาสที่จะลงทุนเชิงรุกในแหล่งข้อมูลด้านกฎหมายเพิ่มเติม ในภูมิภาคหลัก และระเบียบเฉพาะที่สนับสนุนธุรกิจของเรา รวมถึงการรายงานกลยุทธ์การบริหารจัดการความต่อเนื่อง ทางธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น - ผลกระทบอาจรุนแรงหากมีการละเมิดการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่างประเทศ การควบคุมสกุลเงิน ระเบียบภาษี และการเปลี่ยนแปลงในสนธิสัญญาภาษีระหว่างประเทศ การคว�่ ำบาตร การก� ำหนดอากรน� ำเข้า มาตรการตอบโต้ การทุ่มตลาด การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การต่อต้านการทุจริต ข้อก� ำหนด และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจน� ำไปสู่การฟ้องร้องและ การเสียค่าปรับ การด� ำเนินคดี รวมถึงการด� ำเนินคดีแบบกลุ่ม ฯลฯ ความเป็นไปได้ มีแนวโน้มต�่ ำ ผลกระทบ รุนแรง ความเป็นไปได้ มีแนวโน้มต�่ ำ ผลกระทบ ปานกลาง ความเป็นไปได้ มีแนวโน้ม ปานกลาง ผลกระทบ สูง การบริหารการปฏิบัติ ตามข้อก� ำหนด (กฎระเบียบและ สิ่งแวดล้อม) ความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ การพัฒนาทุนมนุษย์ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ ความเป็นอยู่ที่ดี การบริหาร ความเสี่ยงและ ภาวะวิกฤต หน้า 62-65 การบริหารจัดการ ความมั่นคง ปลอดภัย ทางไซเบอร์ หน้า 66-67 การรักษาบุคลากร ที่มีความสามารถ หน้า 143 - จัดตั้งหน่วยประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง เพื่อที่จะเป็นพันธมิตรและผู้น� ำที่น่าไว้วางใจด้านการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล - ให้ความรู้ผู้ใช้งานเกี่ยวกับความเสี่ยงของการคุมคามทางไซเบอร์ และจัดการอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบอย่างปลอดภัย - โอกาสที่จะพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง - เปิดเผยการโจมตีทางไซเบอร์ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และ ความเสียหายของระบบโครงสร้างพื้นฐานส�ำคัญทางด้านสารสนเทศ - ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงความ สามารถในการรักษาธุรกิจ การเติบโตอย่างมั่นคง และความ สามารถในการแข่งขัน - เพิ่มกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทโดย ปราศจากขอบเขตด้านภูมิศาสตร์ - น� ำเสนอวัฒนธรรมการท� ำงานแบบผสมผสานและยืดหยุ่น - สนับสนุนการพัฒนาผู้น� ำเพื่อปรับตัวให้เข้ากับความต้องการใหม่ใน การเป็นผู้น� ำทางไกล - ขาดการดึงดูดผู้มีความสามารถหน้าใหม่ การลาออกของพนักงาน สูงขึ้น และการลงทุนด้านทุนมนุษย์ที่สูงขึ้น - ผลกระทบต่อธุรกิจ การด� ำเนินงาน และชื่อเสียงของบริษัท การเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัล ที่รวดเร็วขึ้นอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะ การเชื่อมโยง (Interconnectedness) และ การรวมกัน (Convergence) ของเทคโนโลยี และอาจน� ำมาซึ่งความ เปลี่ยนแปลง เช่น โมเดลทางธุรกิจใหม่ คู่แข่งที่คาดไม่ถึง หรือการรวมกันของ อุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจ และการด� ำเนินงานของบริษัท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ แบบ Contactless และการแลกเปลี่ยน บริษัทต่างๆ ได้รับการคาดหวังให้คิดค้น รูปแบบวิธีการท� ำงานและกาปฏิสัมพันธ์ กับพนักงานในรูปแบบใหม่ๆ (เช่น การท� ำงานทางไกล (Remote Working) มีชั่วโมงการท� ำงานที่ยืดหยุ่น (Flexible Hours) หรือการจัดการตาราง การท� ำงานแบบอะซิงโครนัส (Asynchronous Work Schedules) และการที่บริษัทไม่สามารถท� ำเช่นนั้นได้ อาจกระทบต่อการพัฒนาคุณค่าของ นายจ้าง (Employer Value Proposition) การดึงดูด และการรักษาบุคลากร ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาส ความเป็นไปได้ ผลกระทบ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ผลกระทบและโอกาส รุนแรง เกือบที่จะ แน่นอน (>50%) ระดับ ความเสี่ยง การเชื่อมโยง ไปยังประเด็น สาระสำ �คัญ การตอบสนอง ของไอวีแอล ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=