Indorama Ventures A4 TH

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับ เป็นหนึ่งในสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และ เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ในกลุ่ม World และ Emerging Markets ของ บริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ 3 และ 5 ติดต่อกัน • ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับต� ำแหน่ง เปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ ทั่วโลก 139 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมิน ด้าน ESG อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 228 บริษัท บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการบริหาร จัดการที่แข็งแกร่งในการจัดการความเสี่ยง ปานกลางที่จะเผชิญกับผลกระทบทางการเงิน ที่ส� ำคัญจากปัจจัยด้าน ESG • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ� ำปี 2564 เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล Best Sustainability จากงาน SET Awards ประจ� ำปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับรางวัล “Best Sustainability-Linked Transaction & Best ESG-Linked Financing Deal of the Year” จากการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) มูลค่ารวม10,000 ล้านบาท • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับ เป็นที่ 1 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำของโลก 50 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส อยู่ในล� ำดับที่ 7 ด้วยคะแนนรวม 7.4/10 จาก บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ 28 แห่ง ในกลุ่มวัสดุพื้นฐาน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมินการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2564 • ได้รับการประเมินในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดของประสิทธิภาพ การด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน • ไอวีแอลได้รับต� ำแหน่งเป็นผู้น� ำที่อันดับ 1% ของบริษัทที่ได้รับการประเมินทั่วโลก โดยมีผลการด� ำเนินงานที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือก ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good • ไอวีแอลได้รับคะแนนด้าน ESG 4.1 จาก 5 คะแนน โดยได้รับการจัดอันดับ อยู่ในต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 • อินโดรามา เวนเจอร์ส อยู่ในอันดับที่ 1 จาก ESG Disclosure Score ของ Leading SET Index Bloomberg ในปี 2563 รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน ความส� ำเร็จและการได้รับการยอมรับสะท้อนให้เห็นถึงความอุตสาหะแน่วแน่ในด้านการจัดการ ควบคู่กับความมุ่งมั่นอัน โดดเด่นและความพยายามทุ่มเทของพนักงาน เป็นสิ่งส� ำคัญที่เราต้องสั่งสมความส� ำเร็จเหล่านี้และพยายามต่อไปให้บรรลุ ความเป็น “บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำระดับโลกที่ด� ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม” ต่อไปนี้คือ ความส� ำเร็จด้านความยั่งยืนที่ส� ำคัญของเราบางส่วน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน ด้าน ESG ที่ระดับ BBB ในปี 2564 46 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=