Indorama Ventures A4 TH

47 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี สมาคมอุตสาหกรรมและ การเข้าร่วมเป็นสมาชิก ในฐานะผู้น� ำด้านธุรกิจเคมีภัณฑ์ อินโดรามา เวนเจอร์ส แสดงบทบาทผู้น� ำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน นวัตกรรม การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศ ตลอดปี 2564 ไอวีแอลได้เข้าร่วมและมีบทบาท อย่างชัดเจนในสมาคม อุตสาหกรรมต่างๆ สมาคมอุตสาหกรรมหลัก ที่เราเป็นสมาชิก มีดังนี้ ทั่วโลก • United Nations Global Compact (UNGC) • World Economic Forum • Global Plastic Action Partnership (GPAP) • Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) ทวีปยุโรป • The Committee of PET Manufactures in Europe (CPME), ทวีปยุโรป • European Man-Made Fibres Association (CIRFS), ประเทศเบลเยียม • IVC - Industrievereinigung Chemiefaser e.V., ประเทศเยอรมนี • World Economic Forum, ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ • Plastics Recyclers Europe (PRE), ทวีปยุโรป • EDANA, ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา • Americas Fiber Manufacturing Association, ประเทศสหรัฐอเมริกา • Association of Plastics Recyclers (APR), ประเทศสหรัฐอเมริกา • PETRA - PET Resin Association, ทวีปอเมริกาเหนือ • National Association for PET Container Resources (NAPCOR), ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และ เม็กซิโก • Operation Clean Sweep, ประเทศสหรัฐอเมริกา • American Chemistry Council (ACC) ทวีปเอเชีย • The Federation of Thai Industries, ประเทศไทย • Thai Beverage Industry Association, ประเทศไทย • Global Compact Network Thailand (GCNT), ประเทศไทย RESPONSIBLE CARE ไอวีแอลเป็นสมาชิกประจ� ำของ American Chemistry Council (ACC) ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มองค์ กรที่หลากหลายในกลุ่ม อุตสาหกรรมเคมีและนวัตกรรม ACC พยายามที่จะท� ำให้เกิดความ ก้าวหน้าในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทในเครือของเรา มีการด� ำเนินงานตามกรอบ ‘Responsible Care’ ซึ่งเป็นโครงการตามความสมัครใจของ Global Chemical Industry โดยขอให้สมาชิกและพันธมิตรร่วมให้ค� ำมั่นที่จะ พัฒนาคุณภาพทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยในการ ด� ำเนินงานทั้งหมด ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์แบบ บูรณาการของเรา และ Indorama Ventures Oxides & Glycols LLC ได้ด� ำเนินการตามโครงการและได้รับการรับรองอยู่ในระดับ RC 14001 ส� ำหรับส� ำนักงานใหญ่และหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจ การมีส่วนร่วมอื่นๆ ของ Responsible Care ในปี 2564 ยังรวมถึง การมีส่วนร่วมของไอวีแอล ในการปรับปรุงมาตรการความปลอดภัย ในกระบวนการ มาตรการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และ มาตรการการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนความร่วมมือของ คณะกรรมการ เพื่อยกระดับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส� ำหรับ คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน AMERICAN CHEMISTRY COUNCIL (ACC) ไอวีแอลเป็นหนึ่งในสมาชิกของ American Chemistry Council (ACC) และนายอาลก โลเฮีย GCEO ของเราอยู่ในคณะกรรมการ ACC ซึ่งมุ่งเน้นการก� ำหนดนโยบายองค์กร การอนุมัติงบประมาณ การล� ำดับความส� ำคัญของการสนับสนุน และการให้ทิศทางกลยุทธ์ โดยรวมแก่ ACC ในการประชุมนี้ให้ความส� ำคัญเรื่องความยั่งยืน พลังงาน ความปลอดภัย ในกระบวนการ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ และการรักษา ความปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นเวทีที่พูดถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและ สังคมร่วมกัน ไอวีแอลให้ข้อมูลเชิงลึกและสนับสนุนประเด็นส� ำคัญ ผ่านความเกี่ยวข้องในฐานะคณะกรรมการ ACC ซึ่งช่วยป้องกันและ ให้ความมั่นใจเกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีมากขึ้นของห่วงโซ่อุปทาน แบบบูรณาการของเราในสหรัฐอเมริกา ทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=