Indorama Ventures A4 TH

• อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่ง ในสมาชิกของ S&P Global Sustainability Yearbook 2022 และเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน ดาวโจนส์ในกลุ่ม World และ Emerging Markets ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็นปีที่ 3 และ 5 ติดต่อกัน • ไอวีแอลได้รับการจัดอันดับต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 97 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำทั่วโลก 139 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำของโลก 50 แห่ง • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนนด้าน ESG ที่ระดับ BBB ในปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการประเมินด้าน ESG อยู่ในอันดับที่ 7 จาก 228 บริษัท บริษัทได้รับการยอมรับในด้านการบริหารจัดการ ที่แข็งแกร่งในการจัดการความเสี่ยงปานกลางที่จะเผชิญกับ ผลกระทบทางการเงินที่ส� ำคัญจากปัจจัยด้าน ESG • ได้รับการประเมินในระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับที่สูง ที่สุดของประสิทธิภาพการด� ำเนินงานด้านความยั่งยืน • ไอวีแอลได้รับต� ำแหน่งเป็นผู้น� ำที่อันดับ 1% ของบริษัท ที่ได้รับการประเมินทั่วโลก โดยมีผลการด� ำเนินงานที่สูงกว่า ค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน • อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับคะแนน B จากการประเมิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ CDP ในปี 2564 • อินโดรามา เวนเจอร์ส ยังคงได้รับคัดเลือก ให้อยู่ในกลุ่มดัชนี FTSE4Good • ไอวีแอลได้รับคะแนนด้าน ESG 4.1 จาก 5 คะแนน โดยได้รับการจัดอันดับอยู่ในต� ำแหน่งเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95 6 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ความสำ �เร็จสำ �คัญในปี 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=