Indorama Ventures A4 TH

จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส นโยบายภายในของเรามีผลต่อความสัมพันธ์ที่เรามีต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย การมีปฏิสัมพันธ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อมูล จากการส� ำรวจความคิดเห็น ระบบการร้องทุกข์ และจากการ ฝึกอบรมพนักงานของเรา ซึ่งมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากในการ ปรับปรุงการด� ำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงรวบรวม ผลลัพธ์ที่ได้ และน� ำเสนอต่อผู้น� ำที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท เพื่อด� ำเนินการและติดตามผล เนื่องจากเราด� ำเนินงานในหลากหลายประเทศ อาจท� ำให้เกิด ความเสี่ยงสูงจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและก� ำกับดูแลกิจการ (NCCG) คณะกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) และ ผู้บริหารระดับสูง จึงด� ำเนินการโดยให้ความระมัดระวัง กับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก� ำหนดข้อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ด้วยแนวทางจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นส� ำคัญ การพิจารณา และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอยู่ในรายงาน ประจ� ำปี 2564 ในหน้า 151 และ 155 กลไกด้านจรรยาบรรณทางธุรกิจของไอวีแอล • สนันสนุน คณะกรรมการบริษัท ในการทบทวนรายงาน ทางการเงิน • ติดตามการตรวจสอบ และการควบคุมภายใน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติ และคู่มือการกำ �กับ ดูแลกิจการ • สร้างความมั่นใจว่า จริยธรรมทางธุรกิจ จะถูกนำ �มาใช้ ผ่านจรรยาบรรณ • จัดอบรมเบื้องต้น เกี่ยวกับนโยบาย • ตรวจสอบประเด็น ที่ถูกรายงาน โดยผู้แจ้งเบาะแสและ ดำ �เนินการตาม ความเหมาะสม • จัดทำ �สรุปการแจ้ง เบาะแสเพื่อส่งให้ คณะกรรมการ NCCG และ คณะกรรมการบริษัท • สนับสนุนและ ติดตามความคืบหน้า ของโครงการและ จัดทำ �รายงานสถานะ โครงการต่อ คณะกรรมการ NCCG ซึ่งจะรายงาน ความคืบหน้าต่อ คณะกรรมการบริษัท • นำ �คู่มือ การกำ �กับดูแลกิจการ ไปใช้ในหน่วยงานและ ให้ความรู้เกี่ยวกับ คู่มือแก่พนักงาน ทั้งหมด • เข้าร่วมอบรม เกี่ยวกับคู่มือ การกำ �กับดูแลกิจการ และการอบรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • นำ �เอาความรู้มาใช้ ในการดำ �เนินงาน ประจำ �วัน คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการ สรรหา พิจารณา ค่าตอบแทนและ กำ �กับดูแลกิจการ คณะอนุกรรมการ การแจ้งเบาะแส ทีมงานโครงการ สร้างความตระหนัก ในการปฏิบัติตาม หลักการกำ �กับดูแล กิจการ (CGPAC) หัวหน้าหน่วยงาน/ หัวหน้างาน ทรัพยากรบุคคล พนักงาน 54 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=