Indorama Ventures A4 TH

มีการติดตามผลการด� ำเนินงานของโครงการและ ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 55 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 1 2 3 4 5 6 โครงการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามหลักการก� ำกับดูแลกิจการ (CGPAC) ด� ำเนินการโดยไอวีแอล โดยใช้คู่มือ การก� ำกับดูแลกิจการ (CG Manual) เพื่อปลูกฝังหลักการก� ำกับดูแลกิจการในคณะกรรมการ พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดของเรา และเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าค่านิยมของไอวีแอลถูกน� ำไปประยุกต์ใช้อย่างไร ในการปฐมนิเทศ พนักงานใหม่จะได้รับคู่มือ การก� ำกับดูแลกิจการ จากนั้นจะมีการแนะน� ำแนวหลักปฏิบัติตาม หลักการก� ำกับดูแลกิจการและวิธีการที่จะท� ำให้ หลักการเหล่านี้เข้ากับโครงสร้างการก� ำกับดูแล ของไอวีแอล โดยการอบรมนี้รวมไปถึง • การพูดคุยเกี่ยวกับจรรยาบรรณของไอวีแอล ร่วมกับกรณีศึกษาของพนักงานที่ประสบปัญหา ด้านจริยธรรมและแนวทางในการจัดการ • ข้อมูลช่องทางการแจ้งเบาะแสต่างๆ และ ความส� ำคัญในการรายงานการกระท� ำผิดใดๆ ที่พวกเขาพบ • การให้ค� ำแนะน� ำเกี่ยวกับวิธีการที่พวกเขา สามารถช่ วยบริษัทในการส่ งเสริมการ ก� ำกับดูแลที่ดีผ่านการปฏิบัติของตน เมื่อสิ้นสุดการอบรม พนักงานใหม่จะต้องลงชื่อ รับรองว่าพวกเขาได้อ่านและท� ำความเข้าใจ เนื้อหาของคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ พนักงานต้องท� ำแบบทดสอบวัดความเข้าใจ เกี่ยวกับคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ ข้อมูลเหล่านี้จะถูกรายงานจากโรงงานต่างๆ ไปยังทีมงาน CGPAC ที่ส� ำนักงานใหญ่ของ ไอวีแอล และจะถูกรวบรวมและรายงานไปยัง คณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการ บริษัทเป็นประจ� ำทุกปี คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ และนโยบายที่ เกี่ยวข้องจะได้รับการตรวจสอบทุกปีส� ำหรับ การเปลี่ยนแปลงที่จ� ำเป็น หากไม่มีการปรับปรุง ใดๆ ทีมงาน CGPAC จะท� ำการทบทวนแก้ไข ทุกๆ สามปี โดยทีมงาน CGPAC จะเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อแก้ไขนโยบายตาม ความจ� ำเป็น พนักงานจะได้รับแจ้งหากมีการปรับปรุงใดๆ ในคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ คู่มือการกำ �กับดูแลกิจการ (CG MANUAL) กระบวนการ CGPAC โครงการสร้างความตระหนักในการ ปฏิบัติตามหลักการกำ �กับดูแลกิจการ (CGPAC) วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นหลักการในการด� ำเนินการตามกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ตลอดจนค่ านิยมของไอวีแอล เพื่อให้ สอดคล้ องตาม วัตถุประสงค์ระยะยาวของบริษัท และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ ผู้มีส่วนได้เสีย วัตถุประสงค์ 1. การอบรม 2. การประเมินผล คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ และการสื่อสารเกี่ยวกับ นโยบาย ขั้นตอนการท� ำงาน และ Assistance Package ที่มีการเพิ่มเติมหรือปรับปรุงแก้ไขใหม่ จัดให้มีการใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินความตระหนัก และความเข้าใจในนโยบายและกลไกต่างๆ ของพนักงาน 3. การติดตามการปฏิบัติตาม คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=