Indorama Ventures A4 TH

87% ของพนักงานที่เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ 82 มีการจัดอบรม 82 ครั้ง ในปี 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม 1,019 คน เพื่อสานต่องานของเราในปี 2564 ทีมงาน CGPAC ยังคงสนับสนุน การน� ำคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ ไปประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยงาน ของไอวีแอล โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมผ่านความคิดริเริ่มดังต่อไปนี้ การปรับปรุงคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ ได้รวมค� ำจ� ำกัดความที่ครอบคลุมมากขึ้นของ “ความหลากหลาย” และมีการปรับนโยบาย สิทธิมนุษยชน ให้ครอบคลุม หัวข้อ “การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม” รวมถึง “การรายงานการฝ่าฝืน” และ “การด� ำเนินการทางวินัย” นอกจากนี้ ในปี 2564 คู่มือการก� ำกับดูแลกิจการได้ถูกปรับให้เป็นไปตามข้อก� ำหนด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย (PDPA) การปรับปรุงการเข้าถึงสื่อวิดีโอ เพื่อให้การเข้าถึงสื่อวิดีโอท� ำได้มากขึ้น ในปี 2564 ทีมงาน CGPAC ได้พัฒนาวิดีโอฝึกอบรมเป็นภาษาอาหรับและเดนมาร์ก และเพิ่มค� ำบรรยาย ส� ำหรับวิดีโอที่มีอยู่ในภาษาดัตช์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน และตุรกี นอกจากนี้ ทีมงาน CGPAC ได้ทดสอบความเป็นไปได้ของการจัดท� ำวิดีโอ การอบรมที่มีเสียงพากย์โดยคอมพิวเตอร์พร้อมค� ำบรรยาย ซึ่งได้รับ การตอบรับที่ดีจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมการทดสอบ โดยทีมงาน CGPAC ตั้งเป้าที่จะพัฒนาวิดีโอพร้อมค� ำบรรยายในภาษาท้องถิ่น เพิ่มเติมในปี 2565 พัฒนา e-Book หลากหลายภาษา ทีมงาน CGPAC ได้เปิดตัวสื่อตัวใหม่ส� ำหรับการฝึกอบรมในปีที่แล้ว โดยคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการฉบับ e-Book ได้ถูกจัดท� ำขึ้นในภาษา อังกฤษ ไทย จีน และสเปน และจะมีการแปลเป็นภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม หลังจากการปรับแก้ไขคู่มือเสร็จสิ้น แบบทดสอบและชุดเครื่องมือการฝึกอบรมใหม่ เราได้เผยแพร่ชุดค� ำถามและแบบทดสอบใหม่ในเดือนมิถุนายน 2564 เพื่อสนับสนุนหน่วยการเรียนรู้ในการประเมินความเข้าใจของพนักงาน เกี่ยวกับคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ นอกจากนี้ ทีมงาน CGPAC ก� ำลังพัฒนาชุดเครื่องมือใหม่ส� ำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดการ ฝึกอบรมในพื้นที่ โดยจะเน้นไปที่กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ในคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการ รายงานการด� ำเนินการ CGPAC ปี 2564 เปิดเผยว่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีพนักงาน เข้าร่วมการอบรมเกี่ยวกับคู่มือการก� ำกับดูแล กิจการคิดเป็น 87% ของพนักงานทั้งหมด และ มีจ� ำนวนเพิ่มขึ้น 1% จากปีที่แล้ว เพื่อรักษาความต่อเนื่องนี้ไว้ ในปี 2565 ทีมงาน CGPAC ได้เปิดตัวฐานข้อมูลการ ก� ำกับดูแลกิจการอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็น แพลตฟอร์มการแบ่งปันความรู้ส� ำหรับหน่วย งานในท้องถิ่น เพื่อการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ แนวทางปฏิบัติการก� ำกับดูแลกิจการภายใน ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ทีมงาน CGPAC ก� ำลัง พัฒนาชุดเครื่องมือการฝึกอบรมแบบใหม่ ส� ำหรับหน่วยงานต่างๆ เพื่อด� ำเนินการ ฝึกอบรมในพื้นที่ โดยจะเน้นไปที่กรณีศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างๆ ในคู่มือการ ก� ำกับดูแลกิจการ รายงานการดำ �เนินการ CGPAC ปี 2564 56 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=