Indorama Ventures A4 TH

57 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ที่ไอวีแอล เราไม่ยอมรับการติดสินบนและการทุจริตโดยเด็ดขาด และจะปฏิบัติตามนโยบายอย่ างเคร่ งครัดควบคู่ ไปกับ การปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น กฎหมายระดับประเทศ และ กฎหมายระหว่างประเทศ โดยนโยบายการต่อต้านการทุจริต ที่ครอบคลุมจะรวมอยู่ในคู่มือการก� ำกับดูแลกิจการของเรา ซึ่งได้มีการให้ค� ำจ� ำกัดความของการทุจริตและอธิบาย หลักปฏิบัติที่ส� ำคัญเพื่อหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมหรือการทุจริต ทุกประเภท ในปี 2563 เราได้จัดท� ำ Anti-Corruption Assistance Package ซึ่งได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ให้แก่ทุกหน่วยงาน โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาอิงตามกรอบการด� ำเนินการต่อต้าน การทุจริตที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และได้รับ การตอบรับอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วย เสริมสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตทั่วทั้งไอวีแอล ด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของเราในการเสริมความ แข็งแกร่งให้กับระเบียบขั้นตอนและกระบวนการท� ำงาน ทีมงาน CGPAC ได้จัดท� ำ Conflict of Interest Assistance Package ในเดือนมิถุนายน 2564 โดยมีค� ำแนะน� ำ ตัวอย่าง และแผนผังโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการความขัดแย้ง การปฏิบัติตามข้อกำ �หนดที่สำ �คัญในปี 2564 ไม่พบการฟ้องร้องดำ �เนินคดี ที่เป็นสาระสำ �คัญต่อไอวีแอลหรือ บริษัทย่อยของเราที่ส่งผลกระทบ เชิงลบต่อทรัพย์สินของเราเกินกว่า 5% ของผู้ถือหุ้น และไม่มีคดีความ ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ �คัญ ต่อธุรกิจของเรา ไม่มีกรณีหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสำ �คัญ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือการติดสินบน อีกทั้ง ไม่มีการเลิกจ้างพนักงาน ผู้รับเหมา หรือซัพพลายเออร์ และไม่มีการยกเลิก สัญญาใดๆ กับพันธมิตรทางธุรกิจ อันเนื่องมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริต ไม่มีคดีความที่เกี่ยวกับการทุจริต หรือ การกระทำ �ผิดด้านการแข่งขันทางการค้า เกิดขึ้นในไอวีแอลหรือพนักงานของบริษัท เราได้ตั้งเป้าหมายจากผลลัพธ์เดียวกันนี้ในปี 2565 ไม่พบการลงโทษจากการไม่ปฏิบัติ ตามข้อกำ �หนดและกฎระเบียบด้าน การกำ �กับดูแลกิจการ ไม่พบกรณีของการ ไม่ปฏิบัติตามข้อกำ �หนด ที่มีนัยสำ �คัญ การต่อต้านการทุจริต ผลงานสำ �คัญ ทางผลประโยชน์ และเพื่อให้แน่ใจว่าคู่มือนั้นได้รับการ สื่อความอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงาน CGPAC จึงได้จัดการ อบรมออนไลน์ทั้งหมด 3 ครั้ง ส� ำหรับทีมงานท้องถิ่นที่มี หน้าที่รับผิดชอบในการด� ำเนินการ และได้แบ่งปันวิดีโอบันทึก การอบรมกับทุกหน่วยงาน เพื่อใช้ส� ำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิง ในอนาคต และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจ อย่างแท้จริง การพัฒนา Conflict of Interest Assistance Package ในเดือนมิถุนายน 2564 ทีมงาน CGPAC ได้พัฒนาและ เผยแพร่ Conflict of Interest Assistance Package ให้แก่ ทุกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนการด� ำเนินการตามนโยบาย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทในเครือของไอวีแอล โดยเอกสารดังกล่าวนั้นมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีจัดการความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกรณีต่างๆ นอกจากนี้ ทีมงาน CGPAC ได้จัดการอบรมออนไลน์ทั้งหมด 3 ครั้ง ส� ำหรับ ทีมงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด� ำเนินการ เพื่อให้ แน่ใจว่าพวกเขามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ทีมงานยังได้แบ่งปัน วิดีโอบันทึกการอบรมกับทุกหน่วยงานเพื่อใช้ส� ำหรับเป็นข้อมูล อ้างอิงในอนาคต ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=