Indorama Ventures A4 TH

58 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การรับรอง CAC เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่เข้มงวดของเราเกี่ยวกับ การทุจริต ในปี2556 เราได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับ กลุ่มแนวร่วมต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทย (CAC) ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเราที่จะป้องกันการติดสินบนและ การทุจริต โดยบริษัทได้รับการรับรอง CAC เป็นครั้งแรกในปี 2557 และ เรายินดีที่จะประกาศว่ าเราได้ รับการต่ออายุใบรับรอง ไปอีกสามปีในเดือนมีนาคม 2564 กิจกรรมทางการเมืองและ การให้การสนับสนุน เรายึดมั่นในมาตรฐานระดับสูงของความโปร่งใสในการ สนับสนุนและนโ ยบายสาธารณะของ เ รา ตลอดจน การช่วยเหลือทางการเมือง ในฐานะบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำ ระดับโลก บริษัทได้เข้าร่วมในสมาคมการค้า กลุ่มที่มีผล ต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายขององค์กรใดๆ หรือกลุ่มที่ได้สิทธิ์ ยกเว้นภาษีด้วยเหตุผลหลายประการ รวมถึงการสร้ าง เครือข่าย การเพิ่มทักษะในเชิงอุตสาหกรรม การเป็นตัวแทน/ การสร้างความตระหนักรู้ต่อสังคม การสร้างสรรค์/การติดตาม นโยบายสาธารณะ กฎระเบียบหรือข้อบังคับ และการด� ำเนินการ ร่วมกัน เพื่อน� ำไปสู่ความเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมของเราในสมาคมการค้าต่างๆ ช่วยให้เรายังคง สร้างสัมพันธภาพกับผู้มีส่วนได้เสียและด� ำเนินการตามค� ำขอ ของหน่วยงานสาธารณะเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังคงความเป็นสมาชิกกับสมาคม การค้าหลายแห่ง โดยในปี 2564 เราไม่ได้ให้การสนับสนุน ทางการเมืองใดๆ นโยบายการแจ้งเบาะแส การสนับสนุนให้พนักงานทุกคนรายงานข้อกังวลหรือ หลักฐานการประพฤติผิดจรรยาบรรณเป็นส่วนส� ำคัญ ของการด� ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบ ขององค์กร นโยบายการแจ้งเบาะแสของเรามีช่องทาง สื่อสารกับคณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสโดยผู้ร้องเรียน ไม่ ต้ องเปิ ดเผยตัวตน ซึ่งจะเริ่มการสอบสวนและ การด� ำเนินการตามความเหมาะสม โดยนโยบาย การแจ้งเบาะแสและเว็บไซต์ส� ำหรับการแจ้งเบาะแส เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ สหภาพยุโรป (GDPR) การเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเบาะแสจะถูกเก็บเป็นความลับ สูงสุด โดยสามารถแจ้งเบาะแสได้ตามช่องทางต่อไปนี้ อีเมล: ethics@indorama.net ที่อยู่: คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแส 75/102 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 37 ซอย สุขุมวิท 19 กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย เว็บไซต์การแจ้งเบาะแส: http://whistleblower.indoramaventures.com/ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=