Indorama Ventures A4 TH

28% (7 เรื่อง) 12% (3 เรื่อง) 12% (3 เรื่อง) 12% (3 เรื่อง) 24% (6 เรื่อง) 8% (2 เรื่อง) 4% (1 เรื่อง) การแจ้งเบาะแส 25 เรื่อง ที่ได้รับผ่านช่องทาง การแจ้งเบาะแส สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การฉ้อโกงและการทุจริต สิทธิมนุษยชน – การคุกคาม/พฤติกรรมก้าวร้าว สิทธิมนุษยชน – การเลือกปฏิบัติและการถูกปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรม สิทธิมนุษยชน – การเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม กรณีที่ไม่ถูกจัดให้อยู่ในประเภทของการแจ้งเบาะแส คณะอนุกรรมการการแจ้งเบาะแสมีการจัดประชุมเป็นประจ� ำ ทุกเดือนและตามความจ� ำเป็น โดยเชิญผู้บริหารระดับสูงจาก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายตรวจสอบภายใน ฝ่ายธุรกิจ และ บุคคลภายนอกเข้าร่วม เพื่อช่วยในกระบวนการสอบสวน โดย จะมีการแจ้งถึงสถานะของข้อร้องเรียนไปยังผู้แจ้งเบาะแสใน ระยะเวลาที่เหมาะสม ในปี 2564 คณะอนุกรรมการการแจ้ งเบาะแสได้ รับ การร้องเรียนทั้งหมด 25 เรื่อง โดยได้รับการแก้ไขแล้ว 17 เรื่อง อยู่ระหว่างการสอบสวน 5 เรื่อง และ 3 เรื่องไม่ถูกจัดให้ อยู่ในประเภทของการแจ้งเบาะแส ในส่วนของการแจ้งเบาะแส ที่ได้รับในปี 2563 นั้น ได้รับการแก้ไขแล้วทั้งหมด โดย คณะอนุกรรมการการแจ้ งเบาะแสได้ รายงานผลสรุป การสอบสวน รวมถึงการด� ำเนินการเกี่ยวกับเบาะแสที่ได้รับ แจ้งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ NCCG และคณะกรรมการ บริษัททราบ การแจ้งเบาะแสที่สูงขึ้นในปี 2564 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากการมีขั้นตอนการแจ้งเบาะแสที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงการส่ งเสริมความตระหนักในการแจ้ งเบาะแส ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกอบรมจ� ำนวนมาก 59 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=