Indorama Ventures A4 TH

การกำ �กับดูแลด้านความยั่งยืน ความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในการด� ำเนินธุรกิจและองค์กร ของเรา องค์ประกอบหลัก 4 ประการของการขับเคลื่อน งานด้านความยั่งยืน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม การรายงานและการเปิดเผยข้อมูล การสื่อสารและการ สนับสนุน และนวัตกรรมและการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ ทั่วโลก ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การด� ำเนินธุรกิจปี 2567 ของเรา คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) ซึ่งก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืน ได้ให้แนวทางและ ส่งเสริมให้ความยั่งยืนเข้ามามีส่วนส� ำคัญต่อการตัดสินใจ ด้ านต่ างๆ ในธุรกิจของเรา ในฐานะที่คณะกรรมการ ด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีอ� ำนาจสูงสุด อันดับสองขององค์กรในด้านความยั่งยืน จึงมีหน้าที่ในการ รายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความมั่นใจว่า ความยั่งยืนจะเป็นส่วนส� ำคัญและถูกผนวกรวมเข้ากับการ ด� ำเนินงานภายในองค์กรอย่างทั่วถึงในทุกๆ วัน รวมถึงการ ปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎบัตรคณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง ในปี 2564 SRMC ได้มีการประชุมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีการ อภิปรายหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความยั่งยืน ในระหว่างการประชุม SRMC ได้ทบทวนและให้ค� ำแนะน� ำ เกี่ยวกับเป้าหมายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของไอวีแอล ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการด� ำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งช่วย ให้บริษัทสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ ตลอดจนบรรลุผลการด� ำเนินงานที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่น คณะกรรมการยังได้ทบทวนผลการด� ำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ความยั่งยืนของไอวีแอลในระหว่างปีและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง โดยเฉพาะในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและ ความปลอดภัย ประสิทธิภาพเชิงนิเวศในการด� ำเนินงาน และ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นอกจากนั้น SRMC ได้เน้นย�้ ำ เกี่ยวกับความส� ำคัญของโครงการด้านความยั่งยืน เพื่อให้เป็น ไปตามเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของเรา เนื่องจากการไม่บรรลุตามเป้าหมายดังกล่าวอาจส่งผล กระทบอย่างมีนัยส� ำคัญและก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อชื่อเสียง ขององค์กร นอกจากนั้น คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนในอนาคตและ การด� ำเนินการทบทวนการประเมินด้านความยั่งยืน รายงานของ คณะกรรมการด้านความยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยงต่อ ผู้ถือหุ้นฉบับสมบูรณ์อยู่ในรายงานประจ� ำปี 2564 หน้า 311-313 สมาชิก การดำ �เนินการ สมาชิกของ SRMC คัดเลือกจากประสบการณ์ อันทรงคุณค่าในการบริหารงานด้านความยั่งยืน และการบริหารความยั่งยืน ให้ค� ำแนะน� ำการด� ำเนินการ และติดตามโครงการริเริ่มต่างๆ ผ่านส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลยุทธ์ ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และการก� ำกับดูแลกิจการ พิจารณาทบทวน และรับทราบข้อเสนอแนะจากการประเมินและดัชนีด้านความยั่งยืนต่างๆ รวมถึงโอกาสในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด สมาชิกของ SRMC ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 4 ท่าน และกรรมการบริหาร 4 ท่าน คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) 60 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=