Indorama Ventures A4 TH

7 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 2 4 6 8 12 16 20 20 24 26 32 42 44 46 47 48 50 53 54 60 62 66 68 72 76 83 88 90 92 96 สารบัญ รายงานพิเศษ COP26 และบทบาท ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไอวีแอล ความส� ำเร็จด้านความยั่งยืนปี 2564 ความส� ำเร็จส� ำคัญในปี 2564 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล ข้อมูลผลการด� ำเนินงานทั่วโลก ใบรับรองการตรวจสอบการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1, 2 และ 3) รายงานการรับรองจากหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ UNGC COMMUNICATION ON PROGRESS (CoP) ดัชนีมาตรฐาน GRI บัญญัติศัพท์ ข้อมูลการติดต่อและข้อเสนอแนะ ภาพรวมของธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของไอวีแอล ผลงานส� ำคัญในปี 2564 แนวด� ำเนินการเพื่อความยั่งยืน แนวทางของเราในการสร้างคุณค่า การสนับสนุนของเราต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) การประเมินสาระส� ำคัญของไอวีแอล รางวัลและการรับรองด้านความยั่งยืน สมาคมอุตสาหกรรมและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก รายงานพิเศษ การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจแบบชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) การมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่คุณค่าของเรา การบริหารจัดการด้านพลังงาน กลยุทธ์ด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านการรีไซเคิล OPERATIONAL EXCELLENCE AWARDS รายงานพิเศษ แนวทางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ของไอวีแอล การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ ำ การบริหารจัดการของเสีย การก� ำกับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมที่แข็งแกร่ง รายงานพิเศษ ความหลากหลายทางชีวภาพ การเสริมสร้างพลังให้กับพนักงานและ ชุมชนของเรา สถานที่ท� ำงานที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพ สิทธิมนุษยชนในสถานที่ท� ำงาน การลงทุนในพนักงานของเรา รายงานพิเศษ ความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง การตอบแทนสู่ชุมชนของเรา โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การก� ำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การก� ำกับดูแลกิจการและการบริหารการปฏิบัติตามข้อก� ำหนด จรรยาบรรณทางธุรกิจ คุณธรรม และความโปร่งใส การก� ำกับดูแลด้านความยั่งยืน การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การขับเคลื่อน การสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การเป็นผู้น� ำทางความคิดด้านเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน รายงานพิเศษ หนทางการแก้ไข และทางออกโดยวัตถุดิบหมุนเวียน การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน รายงานพิเศษ การจัดหาการเงินเพื่อความยั่งยืน 98 102 103 106 109 113 114 116 116 119 121 122 124 127 136 138 146 150 155 158 171 172 176 180 182 194 195 ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=