Indorama Ventures A4 TH

นายอาลก โลเฮีย ประธานกรรมการ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช สมาชิก นายดีลิป กุมาร์ อากาวาล สมาชิก นายอุเดย์ พอล ซิงห์ กิล สมาชิก นายยาโซวาดัน โลเฮีย สมาชิก นายระเฑียร ศรีมงคล สมาชิก นายคณิต สีห์ สมาชิก นายรัสเซล เลตัน เคคูเอวา สมาชิก 61 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยง (SRMC) การก่อตั้ง ESG Council ในปี 2564 Indorama Management Council (IMC) ได้ก่อตั้ง ESG Council ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความยั่งยืน ชุดใหม่ มีขอบเขตงานครอบคลุมด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งแวดล้อม สังคม และการก� ำกับดูแล ESG Council เป็นส่วนส� ำคัญต่อความพยายามของเราในการเสริมสร้าง ความสามารถและประสิทธิภาพด้านความยั่งยืน และยังให้ แนวทางต่างๆ เพื่อการด� ำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย โดย ใช้ความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละท่าน ESG Counci l ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากสายงานที่หลากหลาย มีประสบการณ์ด้ านความยั่งยืน และมีการจัดประชุม ในทุกไตรมาส ESG Council ได้ทบทวนประเด็นด้านความยั่งยืนที่ส� ำคัญ หลายประเด็นในปี 2564 ซึ่งรวมถึงการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพด้ านความยั่งยืน กา รดูแลรับผิดชอบ ต่อผลิตภัณฑ์ และนโยบายความหลากหลายทางเพศและ การยอมรับความแตกต่าง โดย ESG Council จะรายงาน ผลลัพธ์และเสนอแผนในระยะถัดไปต่อ IMC คณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Decarbonization Committee) คณะกรรมการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ช่วยสร้าง รากฐานภายในที่แข็งแกร่งให้กับการด� ำเนินธุรกิจเพื่อลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ไอวีแอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ บูรณาการโครงสร้างดังกล่าวให้เข้ากับกลยุทธ์และการด� ำเนินงาน ของเรา เพื่อบรรลุเป้าหมายของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593-2613 โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วยตัวแทนที่มีประสบการณ์จากทั่วทั้งกลุ่มธุรกิจ ของเรา ซึ่งท� ำงานใกล้ชิดกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิค (CTO) ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพ การลดต้นทุน และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=