Indorama Ventures A4 TH

การบริหารจัดการความเสี่ยงและภาวะวิกฤต ในการเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน� ำที่ยั่งยืน เราก� ำลังท� ำสิ่งที่จ� ำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงให้น้อยที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพในการ ด� ำเนินธุรกิจ กรอบการบริหารเชิงรุกต่อความเสี่ยงและภาวะวิกฤต เป็นสิ่งที่สนับสนุนความพยายามของเราในการบรรลุเป้าหมาย ด้านความยั่งยืน ซึ่งไอวีแอลประสบความส� ำเร็จในการจัดการกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้าง การก� ำกับดูแลแบบกลุ่ม โปรแกรมต่างๆ ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณ 62 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม • เป็นพื้นฐานส� ำหรับการระบุและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจทั่วทั้งองค์กรรวมถึงบริษัทย่อย • การใช้กรอบแนวทางการ Treadway Commission (COSO) และด� ำเนินการด้วยแนวทางจากบนลงล่างและ จากล่างขึ้นบน เพื่อระบุและจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจทั้งในระดับองค์กรและบริษัทย่อยทั่วโลก • คณะอนุกรรมการตรวจสอบภาพรวมของประสิทธิภาพ การบริหารจัดการความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร • น� ำนโยบายด้านความเสี่ยงมาปรับใช้ และริเริ่มโครงการเสริมสร้าง ความสามารถและวัฒนธรรมความเสี่ยง • คณะกรรมการบริหารการด� ำเนินงานสูงสุด ซึ่งดูแลและให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมการและสภาอื่นๆ • เป็นศูนย์กลางที่ช่วย IMC SRMC และคณะกรรมการบริษัท ในการระบุและ แก้ไขปัญหาด้านความเสี่ยงหลัก และผลักดันประเด็นการก� ำกับความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในที่แข็งแกร่ง การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในของไอวีแอล กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร คณะกรรมการและคณะทำ �งานต่างๆ วัฒนธรรมด้านความเสี่ยง คณะกรรมการด้านความยั่งยืนและ การบริหารความเสี่ยง (SRMC) Indorama Management Council (IMC) Risk Management Council (RMC) เพื่อเป็นแนวทางในการด� ำเนินกิจกรรมประจ� ำวันและการตัดสินใจของพนักงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เรามั่นใจที่จะก้าวไปข้างหน้าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และสามารถผ่านทุกความท้าทายไปได้ โดยคณะกรรมการต่างๆ และตัวแทนด้านความเสี่ยง (Risk Champions) จะมีหน้าที่ประเมินความเสี่ยงและระบุการควบคุมที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทา ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=