Indorama Ventures A4 TH

63 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเพิ่มความสามารถ ในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลงอย่าง รวดเร็วในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ จึงมี การพัฒนาโครงการเสริมสร้ างความ สามารถและพัฒนาความเป็นผู้น� ำด้าน ความเสี่ยง เพื่อยกระดับความสามารถและ กระบวนการคิดในด้านความเสี่ยง โครงการ นี้ยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรอบ ความคิดในการเป็นผู้น� ำด้านความเสี่ยง และเสริมสร้ างความสามารถในการ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้น� ำของ ไอวีแอลจากทั่วโลก 100 อันดับแรก กิจกรรมเพิ่มเติมตั้งแต่ปี 2564 ถึงต้นปี 2565 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวความคิดและวัฒนธรรมความเสี่ยงในองค์กรของเรา ได้แก่: • Risk Townhall • โครงการเสริมสร้างความสามารถและพัฒนาความเป็นผู้น� ำด้านความเสี่ยง • โครงการความเสี่ยงของคณะกรรมการ • การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ Risk Townhall ปี 2564 งาน ‘Risk Townhall ปี 2564’ จัดขึ้นแบบออนไลน์โดยทีม Global Risk Management และ BCM เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับ การบริหารจัดการความเสี่ยงและหน่วยงานส� ำคัญอื่นๆ กับผู้น� ำของไอวีแอล โดยงานนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน จากทั่วโลก ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่าและ การเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=