Indorama Ventures A4 TH

การสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ก า ร สัมมน า นี้จัดขึ้น โ ดย ร่ วมมือกับ ผู้ เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงจาก IHS ICI S และ Marsh ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา ในองค์กรมากกว่า 200 คน เพื่อร่วมแบ่งปัน ความเสี่ยงที่ส� ำคัญที่เกิดขึ้นในปี 2565 และ ในอนาคต 64 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม โครงการอบรมด้านความเสี่ยง ประจ� ำปีให้กับคณะกรรมการ ในไอวีแอล กรรมการอิสระ 6 ท่าน เข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้ างความ ตระหนักในบทบาทของคณะกรรมการ ต่ อการบริหารจัดการด้ านความเสี่ยง นอกจากนี้ ยังมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และการหารือ เชิงลึกเกี่ยวกับสถานะของการบริหาร จัดการความเสี่ยงของไอวีแอล โครงการพัฒนาความเป็นผู้น� ำ ด้านความเสี่ยง ปี 2565 โครงการนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 2 โดยมีผู้น� ำ 9 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการหารือ อย่างละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ใหม่ และผลที่อาจกระทบต่ อไอวีแอล พร้อมด้วยเครื่องมือและแนวทางปฏิบัติ ด้านความเสี่ยง รวมถึงบทบาทของตน ในการด� ำเนินการดังกล่าว Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=