Indorama Ventures A4 TH

8 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “เคมีภัณฑ์ของเรามีบทบาทในชีวิตประจำ �วันมากขึ้น เรามั่นใจในความสามารถของไอวีแอลในการตอบสนองความต้องการ ที่เพิ่มขึ้นของลูกค้า ควบคู่ไปกับการส่งมอบความมุ่งมั่น ด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมสู่โลกใหม่แห่งการหมุนเวียน” Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=