Indorama Ventures A4 TH

การจัดจำ �หน่าย การบริโภค การจัดเก็บ การรีไซเคิล ส่งเสริมให้พันธมิตรใน ห่วงโซ่คุณค่าน� ำแนวคิด การหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้ รวมถึงแนวทางการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เราด� ำเนินโครงการส่งเสริม “ความรู้ด้านการรีไซเคิล” เพื่อส่งเสริมให้เกิด ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม และเพิ่มอัตราการเก็บรวบรวม PET ที่บริโภคแล้ว เรายังร่วมมือกับองค์กรภายนอก เพื่อสนับสนุนการรวบรวม พลาสติก ท� ำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อผลักดัน ความต้องการ rPET ในการผลิต บรรจุภัณฑ์ รวมถึงส่งเสริมและ สร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ของผู้บริโภค ร่วมมือกับภาครัฐ กลุ่ม อุตสาหกรรมเครื่องดื่มและ พลาสติก เพื่อผลักดันการแก้ไข กฎหมายปัจจุบันที่ไม่อนุญาต ให้ใช้ rPET ในบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อพัฒนาการรวบรวมและ รีไซเคิลพลาสติกให้ดียิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ของเราในด้านการรีไซเคิลเชิงกล และเชิงเคมี เพิ่มจ� ำนวนโรงงาน รีไซเคิลเข้ามาในการด� ำเนินธุรกิจ และการด� ำเนินโครงการส่งเสริม ความรู้ด้านการรีไซเคิล ผู้บริโภค ภาครัฐ ผู้บริโภค ชุมชน หน่วยการผลิตของเรา พันธมิตรทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ • การเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) ทั้ง 5 ประเภท ครอบคลุม 100% หน้า 107 • การตรวจสอบจากหน่วยงาน ภายนอก ข้อมูลการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกทางอ้อมด้านอื่นๆ (Scope 3) ทั้ง 5 ประเภท ครอบคลุม 100% หน้า 107 • ให้ค� ำมั่นตาม Science-Based Targets หน้า 30, 114 • ก� ำหนดแนวทางการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน ห่วงโซ่คุณค่า โดยให้ความส� ำคัญ กับก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ด้านอื่นๆ (Scope 3) หน้า 94-95 • สนับสนุนการเรียกร้อง ของมูลนิธิ Ellen MacArthur ในการปรับใช้หลักการ ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ของผู้ผลิต (EPR) หน้า 112 • ร่วมมือกับ GPAP และ WEF เพื่อท� ำชุดเครื่องมือส� ำหรับ นักลงทุนเกี่ยวกับขยะพลาสติก หน้า 112 • ในปี 2564 มีการให้ความรู้ ด้านการรีไซเคิลกับผู้เข้าอบรม กว่า 2,751 คน และมากกว่า 53,585 คน นับตั้งแต่ปี 2561 หน้า 157 • ขวด PET กว่า 846,045 ขวด ที่รวบรวมได้จากทั่วโลก เพื่อการรีไซเคิล หน้า 157 • ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กว่า 28.2 tCO2e จาก การรีไซเคิลขวดพลาสติก PET ที่บริโภคแล้ว หน้า 157 • ความร่วมมือระหว่าง บริษัท Coca Cola, Trash Lucky และ อินโดรามา เวนเจอร์ส หน้า 152 • เข้าซื้อโรงงานใหม่ 1 แห่ง ในรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมทั้งมีโรงงานใหม่ขึ้นใน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะเพิ่ม ขีดความสามารถในการรีไซเคิล ขวดพลาสติกเป็น 5,000 ล้านขวด ต่อปี หน้า 109 • ในปี 2564 เรารีไซเคิลขวด พลาสติก 14,300 ล้านขวด ซึ่งคิดเป็นจ� ำนวนสะสม 75,000 ล้านขวด จากปี 2554 หน้า 109 • ในปี 2564 มีปริมาณพลาสติก หลังการบริโภคที่ถูกอัดเป็นก้อน อยู่ที่ 317,064 ตัน หน้า 109 • เข้าร่วมเป็นสมาชิก New Plastics Economy Global Commitment โดยมีการรายงานความคืบหน้า ของเราตั้งแต่กลางปีถึงกลางปี หน้า 112 เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเราำ73 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=