Indorama Ventures A4 TH

74 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การขับเคลื่อนการหมุนเวียนผ่านพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ในปี 2564 เราร่วมมือกับสมาคมอุตสาหกรรมมากขึ้น และขยายการมีส่วนร่วมของเรากับพันธมิตรในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอยู่ เรามีการระบุโอกาสในการท� ำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมเป้าหมายระยะกลาง เพื่อช่วยขับเคลื่อนการหมุนเวียนในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก ไปพร้อมกับการพัฒนาและจัดจ� ำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการที่มากกว่าให้กับลูกค้า และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนทางการเงิน ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมอุตสาหกรรมและ การเข้าเป็นสมาชิกของเรา อยู่ในหน้า 47 การประกาศเจตนารมณ์การเป็นพันธมิตรกับ GPAP ปี 2564 ไอวีแอลเข้าร่วมกับ Global Plastic Action Partnership (GPAP) ของสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ในปี 2563 และประกาศเจตนารมณ์ที่จะเพิ่มปริมาณการรีไซเคิล PET อย่างน้อย 750,000 ตันภายในปี 2568 และ การลงทุนกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ เราส่งเสริมความยั่งยืนผ่านสมาคมอุตสาหกรรมของเรา เช่น การมีส่วนร่วมกับคณะกรรมาธิการยุโรปเพื่อห้ามใช้ พลาสติกส� ำหรับบรรจุภัณฑ์น�้ ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษในสเปน และสนับสนุนนโยบายขยะบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่ไม่ผ่านการรีไซเคิลของสหภาพยุโรป เราแบ่งปันคุณค่าและข้อมูลเชิงลึกที่ส� ำคัญในการท� ำงานร่วมกับหน่วยงาน ด้านกฎหมายและพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรม โดยอ้างอิงจากประสบการณ์ ขนาด และความสามารถของเรา เรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการเพิ่มก� ำลังการรีไซเคิลพลาสติกหลังการบริโภค จาก 46,000 เมตริกตัน ในปี 2563 เป็น 346,000 เมตริกตัน ในปี 2564 นอกจากนี้ เราได้เพิ่มก� ำลังการรีไซเคิลขึ้นเป็น 15% และเพิ่มปริมาณ การรีไซเคิลพลาสติกหลังการบริโภคได้ถึง 9% เพื่อให้เป็นไปตามการระกาศเจตนารมณ์ปี 2563 ไอวีแอลสนับสนุนการเรียกร้องของ มูลนิธิ Ellen MacArthur ในการปรับใช้ หลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ของผู้ผลิต (EPR) ส� ำหรับบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพและ ไม่สามารถน� ำกลับมาใช้ใหม่ได้จะต้องถูกหมุนเวียน ในระบบเศรษฐกิจและไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อม เราต้องการ เงินทุนที่เฉพาะเจาะจง ต่อเนื่อง และเพียงพอส� ำหรับการ รวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลเพื่อให้ตอบรับกับหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR) ซึ่งเป็นวิธีที่เหมาะสม ที่สุดในการป้องกันบรรจุภัณฑ์หลายสิบล้านตันไม่ให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมในทุกๆ ปี และยังเป็นวิธีเดียวที่ได้รับการพิสูจน์ แล้วและมีแนวโน้มว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอ ด้วยแผนการดังกล่าวของ EPR บริษัทต่างๆ ที่น� ำ บรรจุภัณฑ์ออกสู่ตลาดจะต้องช� ำระค่ารวบรวม คัดแยก และรีไซเคิลหลังการใช้งาน เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหานี้ ในปี 2564 ไอวีแอลสนับสนุนการเรียกร้องของมูลนิธิ Ellen MacArthur ในการใช้หลักการ EPR ส� ำหรับบรรจุภัณฑ์ ร่วมกับธุรกิจและองค์กรชั้นน� ำมากกว่า 150 ราย ไอวีแอล ตระหนักถึงความต้องการนี้และลงนามในแถลงการณ์ตามค� ำมั่นสัญญา 3 ประการ ดังนี้ 1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการด� ำเนินงานทั่วทั้งองค์กรสอดคล้องกับแถลงการณ์นี้ 2. ช่วยพัฒนาการมีส่วนร่วมกับรัฐบาลและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ได้แก่ สนับสนุนการจัดตั้งนโยบายประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและสนับสนุนการหาวิธีด� ำเนินการและปรับปรุงแผน EPR อย่างต่อเนื่องตามบริบทท้องถิ่น 3. มีส่วนร่วมกับพันธมิตรและสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการท� ำงานเพื่อปรับให้การด� ำเนินงาน สอดคล้องกัน แม้ว่าไอวีแอล และหน่วยงานอื่นๆ ที่รับรองหลักการ EPR อาจยังไม่สามารถน� ำวิธีแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ไปใช้ ในส่วนต่างๆ ของโลกได้ทั้งหมดในตอนนี้ แต่เราจะยังคงค้นหาวิธีแก้ไขปัญหานี้อย่างต่อเนื่อง Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=