Indorama Ventures A4 TH

Unlocking Sustainable Plastics in Asia PREPARED BY EURASIA GROUP OCTOBER 2021 75 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี TRASH LUCKY YUNUS THAILAND ท� ำกิจกรรมร่วมกับผู้อาศัยในชุมชนบ้านแป้งและบ้านกลึงเพื่อหารือ เกี่ยวกับประโยชน์ของการจัดการพลาสติกและบทบาทส� ำคัญของ พลาสติกที่มีต่อเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน สนับสนุนแนวทางการจัดการของเมืองเพื่อพัฒนาการจัดการขยะ พลาสติกและส่งเสริมความพยายามร่วมกับเทศบาลต่างๆ เพื่อผลักดันการรีไซเคิลในประเทศไทยให้มากขึ้น เข้าร่วมกับ Trash Lucky roadshow ณ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และจัดเสวนาส� ำหรับนักเรียนและผู้อาศัยในชุมชนเกี่ยวกับการ รีไซเคิล PET กิจกรรมคัดแยกขยะและการจับรางวัล ออกแบบสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการรีไซเคิลส� ำหรับระดับการศึกษา ต่างๆ พร้อมหัวข้อที่น่าสนใจและหลากหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ศาลาว่าการ กรุงเทพมหานคร พันธมิตร ภาพรวม พันธมิตรด้านการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิล ในฐานะผู้สนับสนุนการรีไซเคิล ไอวีแอลได้เริ่มโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2561 โดยร่วมกับ พันธมิตรจากสถาบันต่างๆ ให้ความรู้แก่ผู้สนใจเกี่ยวกับประโยชน์ของพลาสติก PET และความส� ำคัญของการรีไซเคิลเพื่อ ลดการจัดการขยะ PET ที่ไม่เหมาะสม โดยในปี 2564 เราร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียหลักดังตัวอย่างในตารางด้านล่าง เพื่อพัฒนา การส่งเสริมความรู้ด้านการรีไซเคิลให้ก้าวหน้า ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม อยู่ที่หน้า 155 - 157 ของรายงานฉบับนี้ โครงการประกวดนวัตกรรม เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน ถูกพัฒนาโดยองค์กรระหว่ าง ประเทศร่วมกับไอวีแอล โครงการ ดังกล่าวได้สร้างความตระหนักรู้ให้ กับสาธารณชนเกี่ยวกับความ จ� ำเป็นในการลดของเสียและ ปริมาณขยะในประเทศไทย Sustainability Leaders Council ความร่วมมือเพื่อโลกที่ยั่งยืน “Sustainability Leaders Council” โดย กลุ่ม Eurasia และ Suntory Holdings ได้รับการสนับสนุนร่วมกันโดยไอวีแอล และธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่าง ประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น โดยก� ำลังจัดท� ำแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน ส� ำหรับรัฐบาลเอเชียและภาคเอกชน เพื่อช่วยส่งเสริมสังคมที่มีความยืดหยุ่น มากขึ้น ลดปริมาณขยะพลาสติก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสร้างโลก ที่ยั่งยืนมากขึ้น ภารกิจของ Sustainability Leaders Council คือการให้ความเข้าใจแก่ คนเอเชียในฐานะผู้น� ำด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน โดยหัวข้อส� ำหรับการประชุมสุดยอดคือ “การปลดล็อกพลาสติกที่ยั่งยืน ในเอเชีย” ตามรายงานการวิจัยฉบับใหม่ซึ่งเน้นย�้ ำถึงความสามารถที่ภาครัฐ และเอกชนในเอเชียต้องรับมือกับการจัดการขยะพลาสติกที่ไม่เหมาะสม การประชุมสุดยอดเสมือนจริงของสภาที่จัดขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 2564 นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทฯ ของเรา ได้เข้าร่วมกับผู้น� ำระดับโลกจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน เพื่อระบุล� ำดับ ความส� ำคัญที่เร่งด่วนและร่วมก� ำหนดร่างแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=