Indorama Ventures A4 TH

76 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม นวัตกรรมเป็นความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา และการลงทุนด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เราขับเคลื่อนไป ข้างหน้า พร้อมกับเป็นการส่งเสริมให้เราบรรลุตามเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเราก� ำลังปรับปรุงวิธีการแก้ปัญหา อย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหนือความคาดหมาย ผลงานสำ �คัญในปี 2564 22.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการวิจัยและพัฒนา 21 ศูนย์วิจัยและพัฒนา 696 ผลิตภัณฑ์ใหม่ เข้าสู่ตลาดในปี 2564 74 สิทธิบัตรในปี 2564 (สิทธิบัตรที่ยื่นจดและได้รับ) จากทั้งหมด 958 ฉบับ 121 โครงการความร่วมมือ 214 นักวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัยและพัฒนาทั่วโลกของไอวีแอล (1 PET, 3 Fibers, 1 IOD) สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐ เช็ก (2 Fibers, 1 PET) เยอรมนี (1 Fibers) จีน ไอร์แลนด์ สเปน อิตาลี อิสราเอล ออสเตรเลีย (1 Fibers, 1 IOD) เดนมาร์ก (1 Fibers) (1 Fibers) (1 PET) (2 Fibers) (1 Fibers) (1 IOD) อินเดีย ไทย (2 Fibers) (1 IOD) Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=