Indorama Ventures A4 TH

77 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การพัฒนาเทคโนโลยีการเปลี่ยนรูป ทางชีวภาพของเส้นใยโพลิโอเลฟินส์ (Polyolefin) และผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non woven fabric) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ PolyClear® 2224 บรรจุภัณฑ์น�้ ำเชื่อมเมเปิ้ลซึ่งเป็น PET-Naphthalate copolymer ในเมือง Citadelle ประเทศแคนาดา กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิลและ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพแบบใหม่ ซึ่งรวมถึงเส้นใย PET และ rPET ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ การรับรองระดับโลกในด้าน นวัตกรรมพลังงานสีเขียว การบูรณาการวัตถุดิบที่ยั่งยืน และการกระจายความหลากหลาย ทางภูมิศาสตร์ส� ำหรับกลุ่ม IOD ผ่านการเข้าซื้อกิจการ ของบริษัท Oxiteno วัสดุเป็นผืนเส้นใยแก้ว พอลิโพรไพลีนแบบเทปแผงรังผึ้ง น�้ ำหนักเบา การน� ำ PET รีไซเคิลชีวภาพ เชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนรูป ไปใช้จริงที่โรงงานของไอวีแอล ที่ Longlaville ผลงานด้านนวัตกรรมที่สำ �คัญของไอวีแอลในปี 2564 ในฐานะผู้น� ำในการบูรณาการความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า เราประยุกต์ใช้นวัตกรรมเข้ากับพนักงาน ผลิตภัณฑ์ และ กระบวนการของเราเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเราใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค ความร่วมมือกับลูกค้า และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่าเพื่อลูกค้าของเรา ศูนย์วิจัยด้าน IOD ใน The Woodlands รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยด้าน IOD ใน Mumbai ประเทศอินเดีย ศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เปิดตัวในปี 2564 ศูนย์วิจัยแห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาในประเทศ สหรัฐอเมริกา ส� ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากโรงงานในเครือ ในประเทศออสเตรเลีย อินเดีย และจีน ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ� ำนวยส� ำหรับพนักงาน ด้ วยการคมนาคมที่สะดวกและสิ่งอ� ำนวยความสะดวก ที่ทันสมัย ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=