Indorama Ventures A4 TH

78 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม แนวด� ำเนินการเพื่อนวัตกรรมของเรา แนวทางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่นของเรา มีองค์ประกอบ 6 ประการดังนี้ 1. นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์ ซึ่งเชื่อมโยงกับสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. นวัตกรรมเชิงกระบวนการ ที่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผ่านการปรับปรุงกระบวนการ 3. นวัตกรรมเชิงสิ่งแวดล้อม ที่ส่งเสริมความยั่งยืนผ่านห่วงโซ่คุณค่าของเรา 4. ความร่วมมือองค์กรภายนอก ที่สร้างกระแสรายได้ใหม่และเพิ่มความแตกต่าง 5. นวัตกรรมแบบเปิด ที่ผลักดันให้เราค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่า และคุ้มค่ากว่า 6. การวิจัยและพัฒนา ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ภายใน 2564 2564 2564 2565 2565 2565 เป้าหมาย 34% ผลการด� ำเนินงาน 31% เป้าหมาย 22% ผลการด� ำเนินงาน 23% เป้าหมาย 18% ผลการด� ำเนินงาน 22% เป้าหมาย 31% เป้าหมาย 23% เป้าหมาย 22% ธุรกิจพลาสติก Combined PET ธุรกิจออกไซด์และอนุพันธ์ แบบบูรณาการ ธุรกิจ เส้นใย สัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิจัย และพัฒนา เศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน นวัตกรรม แบบเปิด นวัตกรรม เชิงสิ่งแวดล้อม นวัตกรรม เชิงกระบวนการ นวัตกรรม เชิงผลิตภัณฑ์ ประเด็น ที่ให้ความส� ำคัญ ในการบริหาร จัดการ นวัตกรรม ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ 6 แนวทางของเรา ตลอดจนระบบที่เราใช้ เช่น ระบบแบบ State-Gate และโครงสร้างการก� ำกับดูแลด้านนวัตกรรม สามารถเข้าชมได้ในเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรม เรามีระบบการจัดการนวัตกรรมที่แข็งแกร่ง และกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อมุ่งสู่ความส� ำเร็จ รวมถึงการประเมินระบบ แนวทางปฏิบัติ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่มีอยู่ นอกจากนี้ เราเชื่อมั่นในความส� ำคัญของนวัตกรรมในการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความยั่งยืน โดยได้มีการก� ำหนดเข้าไว้ในกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเรา นวัตกรรมคือหัวใจของธุรกิจที่ยั่งยืน ที่ไอวีแอลเราประเมินประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงกับนวัตกรรมของเราด้วยสัดส่วนยอดขาย ผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นรายได้ที่เกิดจากยอดขายผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นในช่วง 5 ปีหลังเข้าสู่ตลาด ในปี 2564 เราบรรลุเป้าหมายของสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ ในกลุ่มธุรกิจ IOD และเส้นใย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ดีเพียงใด และยังแสดงให้เห็นว่าเราประสบความส� ำเร็จในการขายผลิตภัณฑ์ที่มีความยั่งยืนมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราได้รับการออกแบบโดยค� ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและประเด็นส� ำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน ในขณะที่รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราใกล้เคียงกับเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจพลาสติก PET Specialty นั้นสัดส่วนยอดขาย ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้รับผลกระทบจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นส� ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 5 ปี ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ และเกิดขึ้นใหม่ ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=