Indorama Ventures A4 TH

79 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี กลุ่มผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรม เราลงทุนในนวัตกรรมที่ล�้ ำสมัยเพื่อรองรับความต้องการที่ เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน และเพื่อลูกค้าของเราที่ต้องการ ตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค กลุ่มผลิตภัณฑ์ ของเราสนับสนุนเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน การมุ่ งเน้น ที่นวัตกรรม และวิสัยทัศน์ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อ สังคม กลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเรา ส่งเสริมการเข้าร่วมในโครงการที่ได้รับความสนใจข้าม อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของสภาเศรษฐกิจโลก (WEF) เพื่อใช้ประโยชน์จากเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในการ ท� ำงานในวงกว้าง ความเป็นผู้น� ำด้านความยั่งยืนเป็นผลจากความสามารถ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึง นวัตกรรม PET บริสุทธิ์และรีไซเคิลที่ยั่งยืน ซึ่งตอบสนอง ความต้องการหมุนเวียนของผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในขณะที่ ท� ำให้การรวบรวมและการรีไซเคิลมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ มากขึ้น ผลิตขึ้นเพื่อน� ำมาท� ำใหม่อีกครั้ง ด้วยการถามหา PET ที่มากขึ้น และลดการถามหา ทรัพยากรจากโลก เราตระหนักดีว่ าพลาสติก PET เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบ หมุนเวียนให้ครบวงจร DejaTM Carbon Neutral Pellet เม็ดพลาสติกคุณภาพสูงที่เป็นกลางทางคาร์บอน และ ถูกออกแบบมาเพื่อท� ำหน้าที่ปกป้อง เพื่อบรรลุตาม เป้าหมายด้านความยั่งยืน Deja™– คุณค่าที่ยั่งยืนเพื่อชีวิต แบรนด์ที่ผสมผสานความยั่งยืนระดับโลก พร้อมด้วยการ ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในด้าน บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ สุขอนามัย ไลฟ์สไตล์ และยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ของ Deja™ ส่งมอบคุณค่าเพื่อความมั่นใจ ดังต่อไปนี้ - การตรวจสอบย้อนกลับได้ของผลิตภัณฑ์ - ระบบการใช้งานแบบปิดวงโดยใช้วัตถุดิบ หลังการบริโภค - วัตถุดิบที่มาจากแหล่งภายในท้องถิ่น - ประสิทธิภาพสูงและมีคุณสมบัติของวัสดุที่หลากหลาย เราได้สร้างศูนย์ความเป็นเลิศส� ำหรับผลิตภัณฑ์ด้านสุขอนามัย และความคล่องตัวส� ำหรับธุรกิจเส้นใย โดยตั้งเป้าหมาย ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้มีสัดส่วนยอดขายผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ที่ 25% ภายในปี 2566 ในกลุ่มธุรกิจ IOD เราก� ำลังพัฒนาสารลดแรงตึงผิวชนิดพิเศษ ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ที่ใช้ในสารเคมีทางการเกษตร แหล่งน�้ ำมัน และผลิตภัณฑ์ส� ำหรับใช้ส่วนบุคคลและของใช้ ในบ้าน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และสารเคมีกว่า 700 รายการ ที่เราส่งมอบในตลาดกลุ่มนี้ ลดการปล่อย ก็าซเรือนกระจก ลดปริมาณ ของเสีย น� ำไปฝังกลบ บรรลุเป้าหมาย ความยั่งยืน ผ่านการร่วมมือ ในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=