Indorama Ventures A4 TH

80 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม CROP SOLUTIONS - สิทธิบัตรสีเขียว INPI BR ฉบับแรก ในปี 2564 บริษัท Oxiteno ได้รับสิทธิบัตรสีเขียวครั้งแรกในบราซิลภายใต้โครงการสิทธิบัตรสีเขียวของ INPI (สถาบันทรัพย์สิน ทางอุตสาหกรรมแห่งชาติบราซิล) โดยมอบให้แก่ทีม Crop Solutions ซึ่งสามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่ดูดซึมน�้ ำของพืช เข้าสู่โครงการเกษตรกรรมยั่งยืนในหมวดเทคนิคการชลประทาน สิทธิบัตรที่ได้รับในช่วงเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา ตอกย�้ ำความมุ่งมั่นของเราในการน� ำเสนอโซลูชันที่ผสมผสานนวัตกรรม และความยั่งยืน โดย Oxiteno ถูกจัดให้เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมและตอกย�้ ำกลยุทธ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ที่แข็งแกร่ง เรซิน Oxyclear® Barrier PET และ Polyclear® EBM PET เ รซิน Oxyc l ear® ช่ วยยืดอายุการ เก็บรักษา ในขณะที่ Polyclear® EBM PET ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บรรจุภัณฑ์ มีคุณสมบัติใส มันวาว ทั้งแบบที่มีและ ไม่มีที่จับ Breathair® – ความสบาย ที่ยั่งยืน Breathair® เป็นวัสดุรีไซเคิล แบบปรับแต่งได้ ส� ำหรับใช้ผลิตที่นอน เก้าอี้ และเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ เบาะแบบ 3 มิตินี้นับเป็นการผสมผสาน ความสบาย สุขภาพที่ดีเข้ากับความยั่งยืน และการรี ไซ เคิลในระบบเศรษฐกิจ แบบหมุนเวียน Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=