Indorama Ventures A4 TH

81 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ความร่วมมือที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์กรเป็นส่วนส� ำคัญ ของกลยุทธ์และความมุ่งมั่นของไอวีแอลเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน เราส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนให้พนักงาน ของเราน� ำความเสี่ยงที่ถูกประเมิน มาพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อเป็นต้นแบบในการประเมินต่อไป คณะท� ำงานนวัตกรรม จะประชุมร่วมกันเพื่อประเมินข้อเสนอและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การบริหารจัดการระดับโลกของเราให้ความส� ำคัญกับ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเป็นวาระส� ำคัญ ซึ่งเราสามารถ ดึงข้อมูลทั่วโลกจากผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมในอุตสาหกรรม จากความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการพัฒนาเรซินและ เส้นใยขั้นสูง ช่วยให้เรายังอยู่ในระดับแนวหน้าของนวัตกรรม และการผลิตผลิตภัณฑ์ในวงกว้าง Easy Mask: หน้ากากอนามัยทันสมัย ที่พัฒนาพร้อมแนวคิดด้านความยั่งยืน แม้หน้ากากอนามัยจะช่วยป้องกันผู้สวมใส่จากการแพร่ กระจายของ COVID-19 แต่กลับก่อให้เกิดของเสียและ มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ในปี 2564 ไอวีแอลได้ร่วมมือกับ DyeCoo และ Stoll เพื่อผลิต EASY MASK ซึ่งเป็นหน้ากากอนามัยที่ทันสมัย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดความยั่งยืน ตลอดจนกระบวนการ ผลิตแบบ end-to-end ซึ่งช่วยก� ำจัดของเสียและลดการ ใช้ทรัพยากรน�้ ำและพลังงาน EASY MASK ไม่ได้เป็นเพียง หน้ากากที่ใช้งานได้สะดวกเท่านั้น แต่ยังช่วยลดของเสีย จากการผลิตให้เหลือน้อยกว่า 1% เนื่องจากสามารถปรับ แต่งได้และผลิตแบบ on-demand เราใช้วัสดุเส้นด้าย จาก DEJA™ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ในการผลิตหน้ากาก ชนิดนี้ ในปี 2564 เรามีโครงการความร่วมมือกว่า 121 โครงการ กลุ่มเส้นใยของเราร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัย มากกว่า 30 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นการวิจัยเชิงวิชาการและ วิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ เรายังได้ร่วมมือกับซัพพลายเออร์ กลุ่มวัตถุดิบในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยใช้สารละลาย ชีวภาพและสารโพลีเมอร์ ที่ผ่ านการรับรองจาก I SCC ด้วยความร่วมมือเหล่านี้จึงน� ำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของไอวีแอล DEJA™ ผลิตเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์ที่มีประสิทธิภาพจากการรีไซเคิลขวด PET หลังการบริโภค 100% และใช้เทคโนโลยี การย้อมสีด้วย sc-CO2 ของบริษัท DyeCoo โดยปราศจากการใช้น�้ ำและสารเคมีในกระบวนการ ถือเป็นการช่วยลดการ ปล่อยน�้ ำเสียอีกด้วย ด้วยวิธีการผลิตและการออกแบบค� ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนเป็นหลัก โดยไม่ใช้กระบวนการ “ตัดและเย็บ” พร้อมกับการผลิตตามความต้องการเพื่อลดของเสียจากวัสดุและผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ การซักที่อุณหภูมิ 60oC ยังท� ำให้ สามารถใช้หน้ากากได้ซ�้ ำหลายครั้ง โดยที่ส่วนประกอบของหน้ากากทั้งหมดหลังการใช้งานจะถูกรีไซเคิลเพื่อผลิตหน้าเป็น หน้ากากอื่นๆ ต่อไป นอกจากนี้ ตัวหน้ากากจะถูกถักด้วยเครื่องถักแบบแบนของบริษัท Stoll แต่ยังสามารถถักด้วยเครื่องจักร ประเภทอื่นๆ ได้เช่นกัน ซึ่งช่วยให้การผลิตมีความยืดหยุ่นยิ่งขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=