Indorama Ventures A4 TH

Celliant rPET fiber Hologenix 82 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม พันธมิตรเพื่อเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางชีวภาพ (Biotransformation) บริษัท FiberVisions ผู้ผลิตเส้นใย และบริษัท Avgol ผู้ผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอชนิด spunlaid (ทั้งสองบริษัทของอินโดรามา เวนเจอร์ส) ท� ำงานอย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ที่ Polymateria เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยี Biotransformation ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว เทคโนโลยีนี้ช่วยเปลี่ยนคุณสมบัติของโพลิโอเลฟินให้สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และปรับปรุง วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วทิ้ง ขณะเดียวกันยังเป็นการขยายการจ� ำหน่ายผลิตภัณฑ์เส้นใย/Spunlaid ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเส้นใยและผ้าไม่ถักไม่ทอที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือนี้ สอดคล้องกับเกณฑ์การทดสอบความสามารถ ในการย่อยสลายทางชีวภาพ (ตามที่ก� ำหนดไว้ในมาตรฐานใหม่ของ British Standards Institute ส� ำหรับการย่อยสลายทางชีวภาพ PAS9017) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานดังกล่าว การใช้เทคโนโลยีนี้ท� ำให้มั่นใจได้ว่าเส้นใยและผ้าจะไม่ก่อให้เกิดไมโครพลาสติก ที่เป็นอันตรายใดๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการย่อยสลายทางชีวภาพ ความร่วมมือของไอวีแอลช่วยให้ลูกค้า สามารถพัฒนานวัตกรรมที่ได้รับรางวัล บริษัท Hologenix ได้พัฒนาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัท Wellman International Limited ในประเทศไอร์แลนด์ ในการสร้างเส้นใย Celliant rPET ชนิดบริสุทธิ์สีขาว เส้นใย Celliant rPET ชนิดบริสุทธิ์สีขาวผลิตขึ้นอย่างยั่งยืน ในห่วงโซ่อุปทานที่มีผลกระทบต�่ ำ โดยใช้วัสดุไบโอเซรามิก ซึ่งได้มาจากธรรมชาติจากแหล่งที่ถูกต้อง โดยท� ำการฝังเข้าไป ในเส้นใย เส้นด้าย และผ้าต่างๆ บริษัท Wellman International ได้แปลงการผลิต Celliant Polyester 100% เป็น rPET โดยการ แปลงดังกล่าวสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ Celliant ทั้งหมด ซึ่งเป็นการแทนที่โพลีเอสเตอร์แบบเดิมและช่วยส่งเสริม การด� ำเนินงานด้านความยั่งยืนของ Celliant คุณสมบัติของพันธมิตร • Polymaterial เป็นเจ้าของเทคโนโลยี แรกของโลกที่ท� ำให้โพลิโอเลฟิน ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามเวลา ที่ก� ำหนด ในสภาพแวดล้อมที่เป็น ที่โล่งบนพื้นดิน • ธุรกิจเส้นใยของไอวีแอลน� ำ ความเชี่ยวชาญมาใช้เพื่อ ยกระดับการผลิตให้เป็นไปตาม สภาพแวดล้อมจริง เป้าหมายร่วมกัน • ผลิตเส้นใย PP และผ้าไม่ถักไม่ทอ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพ ได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่ก่อให้เกิด ไมโครพลาสติก แต่ยังคงรักษา คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ไว้ • ใช้เทคโนโลยีในการย่อยสลาย ทางชีวภาพ เพื่อลดการสร้างของเสีย สู่สิ่งแวดล้อม จากของเสียที่เป็น ผลิตภัณฑ์ท� ำความสะอาดแบบใช้แล้วทิ้ง เช่น ทิชชูเปียก หน้ากากอนามัย กระบวนการ • แบบจ� ำลองแรกช่วยพิสูจน์แล้วว่าการ ด� ำเนินการนั้นสอดคล้องกับมาตรฐาน การย่อยสลายทางชีวภาพของ BSI • เปิดตัวต่อตลาดที่งานแสดงสินค้า INDEX ในเดือนตุลาคม 2564 เส้นใยCelliant ชนิดบริสุทธิ์สีขาวได้รับการยอมรับว่าเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ประเภทที่ 1 ในสหภาพยุโรป และได้รับเครื่องหมาย CE เส้นใยชนิดนี้จะจับและแปลงความร้อนในร่างกายเป็นพลังงานอินฟราเรด โดยให้พลังงานแก่สิ่งทอที่ตอบสนองทางชีวภาพ พลังงานนี้จะสะท้อนกลับมาที่ร่างกาย ส่งผลให้มีการไหลเวียนโลหิตและเพิ่มออกซิเจนในเซลล์ เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การฟื้นตัวเร็วขึ้น และช่วยให้หลับสบาย ตลอดจนมีคุณสมบัติการท� ำงานหลายอย่าง เช่น การควบคุมอุณหภูมิ ท� ำให้แห้งเร็ว และ ช่วยยับยั้งกลิ่น ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=