Indorama Ventures A4 TH

83 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี • การบริโภคอย่างรับผิดชอบ ผ่านการเก็บรวบรวม และการรีไซเคิล • บริการผลิตภัณฑ์ และการแก้ปัญหา • การออกแบบเพื่อการรีไซเคิล • ผลกระทบในแต่ละขั้นตอน • การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ ที่หมดอายุการใช้งาน • การย่อยสลายทางชีวภาพ และความสามารถในการ สลายตัว • วัตถุดิบชีวภาพ • วัตถุดิบหมุนเวียน • สารเคมีทดแทน ที่ปลอดภัยกว่า •ทรัพยากร (พลังงานทดแทนและทรัพยากรน�้ ำ) •การท� ำให้ผลิตภัณฑ์มีน�้ ำหนักเบา และการลดการใช้วัตถุดิบโดยยังคงคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์ดังเดิม ประสิทธิภาพการขนส่ง Product Use & End of Life วัตถุดิบ การผลิต การใช้ผลิตภัณฑ์ และการหมดอายุการใช้งาน การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ การจัดจำ �หน่าย และการตลาด การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (REACH, SVHC, SIN list, FDA ฯลฯ) การบริหารจัดการสสารและสารเคมีอันตราย การบริหารจัดการและการจัดหาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย สารสนเทศ และการสื่อสาร การประเมินความเสี่ยง (สุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม) และการบริหารจัดการ การจัดซื้อจัดจ้าง อย่างรับผิดชอบ การลดความเป็นพิษ (จากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต) การขนส่ง อย่างปลอดภัย การผลิตอย่างรับผิดชอบ (กระบวนการประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน และการปล่อยมลพิษและ การบริหารจัดการของเสีย) หมายเหตุ: การควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการ การออกแบบผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน ความมุ่งมั่นในการดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ของเราค� ำนึงถึงความยั่งยืนเป็นหลัก โดยเริ่มต้นตั้งแต่วัตถุดิบไปจนถึงทุกขั้นตอน ในห่วงโซ่อุปทาน เราปรับปรุงประสิทธิภาพระบบของเรา พัฒนาแนวทางที่เป็นนวัตกรรมมากขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในวัฏจักรชีวิตทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ให้เหลือน้อยที่สุด แนวทางด�ำเนินการเพื่อการดูแลรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ เราดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์โดยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์โดยใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบการผลิตของเราที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น นวัตกรรม และเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรากับผลิตภัณฑ์จากคู่แข่งอื่นๆ ในอุตสาหกรรม ในปี 2564 เราประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (LCA) ทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการประเมินครอบคลุม 46% ของปริมาณการผลิตทั้งหมด การประเมิน LCA อย่างต่อเนื่องช่วยให้เราประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ ตามมาตรฐาน ISO 14040/44:2006 นอกจากนี้ เรายังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปริมาณที่ต�่ ำลงผ่านการชดเชยคาร์บอน ในปี 2564 เราได้เปิดตัว Deja® Carbon Neutral PET ส� ำหรับขวดเครื่องดื่ม และ ได้ท� ำการประเมิน LCA ส� ำหรับความเป็นกลางทางคาร์บอนของผลิตภัณฑ์เส้นด้าย PET ที่ใช้ส� ำหรับยางรถยนต์ และเส้นใย PP Staple Fibers ส� ำหรับผ้าไม่ถักไม่ทอ เรายังคงท� ำงานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานของเราต่อไป เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความคาดหวังของ ผู้มีส่วนได้เสีย และเรารับฟังข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=