Indorama Ventures A4 TH

100% 100% ไม่พบการละเมิดต่อกฎระเบียบ ทั้งในและต่างประเทศ 84 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม 46% 26% 8% 12% ULTRAFILM® 5000: พัฒนาจากแหล่งทดแทน 100% ผลิตภัณฑ์นี้รวมถึงโมเลกุลใหม่ที่ช่วยให้สามารถพัฒนาสูตรสีที่มีความทนทานเพิ่มขึ้น ลดการบ� ำรุงรักษาจากการทาสีซ�้ ำ และการใช้ทรัพยากร โดยน� ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ตลาด เกณฑ์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับการประเมิน LCA ถูกน� ำมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สีทาอาคารใหม่ เพื่อหาปริมาณผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ (ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงการก� ำจัด) และผลที่ได้ แสดงให้เห็นว่า ULTRAFILM® 5000 มีประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่เหนือกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ในหมวดหมู่การประเมินทั้งหมด รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเป็นพิษต่อมนุษย์ ความสิ้นเปลืองน�้ ำ และเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการสร้างหมอกควัน (ซึ่งน� ำไปสู่การปล่อย VOC) สารเคมีและสารประกอบอื่นๆ ที่ใช้ในกิจกรรมของเราได้รับการตรวจสอบโดยใช้กระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวด ไม่พบ การละเมิดกฎระเบียบระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติใดๆ ตลอดจนไม่มีการใช้สารอันตรายและมีความกังวลสูง (SVHC) รวมถึง สารเคมีที่ระเหยได้ใน SVHC list หรือ Substitute it Now (SIN) list ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพหรือสิ่งแวดล้อม จะได้รับ การตรวจสอบและจัดการอย่างใกล้ชิดผ่านกฎระเบียบที่เข้มงวด เราปฏิบัติตามรายการ SVHC ของ European Chemicals Agency (ECHA) และท� ำงานอย่างจริงจังในการเลิกใช้ผลิตภัณฑ์ ใน SIN list เราประเมินแหล่งวัตถุดิบของเราอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องตาม SVHC ล่าสุด และจัดหาข้อมูลที่เป็น ความรู้ส� ำหรับผู้บริโภคของเรา เกี่ยวกับลักษณะของสารตาม SVHC ตัวอย่างเช่น สารที่อาจปรากฏใน SVHC list ในรูปแบบ วัตถุดิบ จะไม่เป็นอันตรายเมื่อถูกแปลงสภาพไปเป็นผลิตภัณฑ์ ความส� ำเร็จปี 2564 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประเมิน LCA ตามปริมาณการผลิต การประเมิน LCA ในเอเชีย ของหน่วยธุรกิจที่ด� ำเนินงาน ในยุโรปปฏิบัติตามกฎระเบียบ ของ REACH ในปี 2564 ขอความสอดคล้องกับ ECHA SVHC list การประเมิน LCA ในยุโรป ตะวันออกกลาง และ แอฟริกา การประเมิน LCA ในอเมริกาเหนือ การประเมิน LCA โดยรวมทั่วโลก การรับรองความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=