Indorama Ventures A4 TH

แนวทางการปรับปรุงและเป้าหมายก� ำหนดไว้ส� ำหรับ การยุติสารเคมีอันตรายที่มีความเสี่ยง ผลิตภัณฑ์ในพอร์ตการจัดการผลิตภัณฑ์จะได้รับ การประเมินส� ำหรับสารเคมีหรือสารที่มีความท้าทาย 85 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของไอวีแอล กลไกด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ กระบวนการก� ำหนดลักษณะความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดของผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการสสารและสารเคมีอันตราย ท� ำการประเมิน 100% ของผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อระบุ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้น จากผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจากลูกค้า ถูกรวบรวมเพื่อเป็นข้อมูล การพัฒนาในการน� ำไป ใช้งานปลายทาง กระบวนการประกอบด้วย การประเมินวัตถุดิบ ครอบคลุมถึง ความเป็นอันตรายในการผลิต และการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดของ ผลิตภัณฑ์ (การขึ้นทะเบียนสารเคมีและ ความปลอดภัยทางอาหาร) ร่วมกับการมุ่งเน้นสูตรใหม่ๆ ของตลาดเป้าหมาย ไอวีแอลได้อันดับสูงสุดจาก ChemScore ปี 2564 ChemScore จัดอันดับไอวีแอลเป็นอันดับหนึ่งจาก 50 อันดับแรกบริษัทเคมีภัณฑ์ของโลก ในด้านการท� ำงาน เพื่อลดการปล่อยสารเคมีและเพิ่มการลงทุนในสสาร ทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจัดอันดับถูกพัฒนาเพื่อให้นักลงทุนได้รับข้อมูลที่ดีขึ้น ในการประเมินกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสารเคมี โดยพิจารณาตามสี่หัวข้อ ดังนี้ 1. รายการผลิตภัณฑ์ที่อันตราย 2. การพัฒนาสารเคมีที่ปลอดภัยขึ้น 3. การบริหารจัดการและความโปร่งใส 4. ผลกระทบและข้อถกเถียง Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) บริษัทย่อยของเราในประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย และ ออสเตรเลีย ได้แก่ Indorama Ventures Ankleshwar Pty Limited, Indorama Ventures Oxides LLC Port Neches Operations และ Indorama Ventures Oxides Australia Pty Limited เป็นสมาชิกของ RSPO ซึ่งมีการ ปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองห่วงโซ่อุปทาน RSPO และมีการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ที่ดีเยี่ยม สิ่งนี้ช่ วยรับประกันว่ า เกณฑ์ทางด้ าน สิ่งแวดล้อมและสังคม ในการแปรรูปน�้ ำมันปาล์มที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน RSPO อย่างน้อยหนึ่งรูปแบบของ ห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในระบบการรับรอง ห่วงโซ่อุปทานของ RSPO ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=