Indorama Ventures A4 TH

IVL 360 Gallery 86 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม OXIFLOW® F1700 – สารเพิ่มความหนืดที่มีประสิทธิภาพ พร้อมช่วยประหยัดพลังงาน OXIFLOW® F1700 สารเพิ่มความหนืดที่พัฒนาขึ้นส� ำหรับน�้ ำยาซักผ้าเข้มข้น โดยให้ความหนืดที่เหมาะสม เพื่อประสบการณ์ที่ดีแม้หลังการน� ำไปเจือจาง ซึ่งช่วยขยายตลาดผลิตภัณฑ์ความเข้มข้นในตลาดลาตินอเมริกา OXIFLOW® F1700 ใช้งานง่ายและสามารถรวมเข้ากับสูตรผสมได้อย่างง่ายดายในทุกขั้นตอนการผลิต โดยสามารถ ประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ น�้ ำยาซักผ้าเข้มข้นที่มีเทคโนโลยี OXIFLOW® จัดจ� ำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาด 500 มล. ซึ่งใช้พลาสติกน้อยกว่า 75% เมื่อเทียบกับบรรจุภัณฑ์ขนาดปกติ ซึ่งช่วยลดปริมาณบรรจุภัณฑ์และการสร้างของเสีย กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีความยั่งยืน Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=