Indorama Ventures A4 TH

87 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี เส้นใยสั้นหน่วงไฟชนิดปราศจาก แร่ธาตุพลวง บริษัท Trevira CS® เป็นบริษัทอันดับต้นๆ ของการใช้งาน เส้นใยสั้น (Staple Fibers) หน่วงไฟชั้นน� ำของโลกที่ผลิตด้วย เทคโนโลยีที่ปราศจากแร่พลวง โดยบริษัท Trevira เริ่มผลิต เส้นใยจากโพลีเอสเตอร์ธรรมดาเมื่อเดือนมกราคม 2561 และ ได้เริ่มใช้เส้นใยแบบหน่วงไฟนี้เป็นวัตถุดิบพื้นฐานมาตั้งแต่ ช่วงครึ่งหลังของปี 2562 เส้นใย PET ปราศจากโลหะหนักของ ICARE™ เพื่อตอบรับข้อกังวลของลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของ Substances of Interest (SOI) ในผลิตภัณฑ์สุขอนามัย ส่วนบุคคลที่มีเส้นใยเป็นส่วนประกอบหลัก ไอวีแอลได้พัฒนา เส้นใย PET ที่ปราศจากโลหะหนัก โดยโพลีเมอร์ปลอด โลหะหนักของ iCare™ นี้ เป็นไปตามข้อก� ำหนดสิ่งเจือปน ในอาหารของพระราชบัญญัติอาหาร ยา และเครื่องส� ำอาง แห่งสหรัฐอเมริกา อินโดรามา เวนเจอร์ส ได้รับการรับรอง ISCC plus ส� ำหรับ Bio-PET ส� ำหรับโรงงานเส้นใยในอินโดนีเซีย เดนมาร์ก และรัสเซีย ในปี 2564 โรงงานผลิต 3 แห่ง (โรงงานเส้นใย 2 แห่ง และโรงงาน PET 1 แห่ง) ผ่านการรับรองของ International Sustainability Carbon Certification Plus (ISCC Plus) PT. Indorama Polypet Indonesia (PTIPPI) เป็นบริษัท PET แห่งแรกของไอวีแอล ที่ได้รับการรับรอง ISCC Plus ส� ำหรับการผลิต Bio-PET นอกจากนี้ โรงงานผลิตเส้นใย เมือง Varde ประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็นผู้ผลิตเส้นใย โพลีโพรพิลีน และโรงงานของบริษัท AVGOL เมือง Uzlovaya ประเทศรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้ผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ แบบ Spunlaid โดยผ่านการตรวจสอบย้อนหลังและ การใช้วัสดุชีวภาพที่เหมาะสม ISCC Plus รับรองวัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบหมุนเวียน (รีไซเคิล) ที่ใช้ในทุกตลาดและภาคส่วน ซึ่งไม่ได้ก� ำหนดเป็น เชื้อเพลิงส� ำหรับการขนส่งภายใต้ European Renewable Energy Directive (EU RED) หรือ Fuel Quality Directive (FQD) ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการรับรองของ ISSC EU โดย ISCC Plus ดูแลการปฏิบัติตามข้อก� ำหนดด้านความยั่งยืนที่เป็น ที่ยอมรับทั่วโลกและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วทั้ง ห่วงโซ่อุปทาน ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=