Indorama Ventures A4 TH

การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับเรา ในช่วงปี 2343 ทั่วโลกมีประชากร 1,000 ล้านคน และเรามี ทรัพยากรธรรมชาติมากมายที่สามารถใช้โดยไม่ค� ำนึงถึง ผลกระทบของการกระท� ำของเราว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีจ� ำกัด ในปัจจุบันประชากรโลกมีประมาณ 8,000 ล้านคน และมีก� ำลังการบริโภคในอัตราที่มากกว่าเมื่อก่อนมาก ท� ำให้ เราสูญเสียทรัพยากรอย่างรวดเร็ว สร้างของเสีย และมลภาวะ ต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเวลาที่น้อยเกินกว่าที่วงจรการฟื้นฟู ตามธรรมชาตินั้นจะท� ำงานได้อย่างเต็มที่ นั่นจึงเป็นสิ่งส� ำคัญ ที่เราต้องช่วยกันชะลอการใช้ทรัพยากรและให้เวลาธรรมชาติ ได้ฟื้นฟูตัวเองมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นปัญหาเร่งด่วน โดย ในปี 2564 กว่า 200 ประเทศได้รวมตัวกันจัดการประชุม สมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP) ครั้งที่ 26 ที่เมือง Glasgow เพื่อหารือเกี่ยวกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและ ก� ำหนดวาระระดับโลก เพื่อลดผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส� ำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ COP26 อยู่ในหน้า 2-3 เราสนับสนุนแนวคิดและการด� ำเนินการมากมายที่มีความ ส� ำคัญต่ อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการ ด� ำเนินการส� ำคัญประการหนึ่งคือการก้าวไปสู่การใช้วัตถุดิบ หมุนเวียน ซึ่งที่ไอวีแอล เราแบ่งวัตถุดิบหมุนเวียนออกเป็น วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล คืออะไร ไอวีแอลแบ่งวัตถุดิบหมุนเวียนออกเป็น วัตถุดิบชีวภาพและ วัตถุดิบรีไซเคิล โดยวัตถุดิบชีวภาพ หมายถึง สารทดแทน ของเสีย หรือสารอินทรีย์ใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิง พลังงาน หรือผลิตภัณฑ์ได้ โดยวัตถุดิบชีวภาพสามารถ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ นั่นคือ ระยะแรก เป็นการแปลง ชีวมวลที่สามารถบริโภคได้ เช่น ข้าวโพด ข้าวสาลี และ ข้าวสาร (และอื่นๆ) เพื่อเป็นวัตถุดิบ ระยะที่สอง เป็นการ เปลี่ยนชีวมวลจากเซลลูโลสที่ไม่สามารถบริโภคได้จาก เซลลูโลสและของเสียทางการเกษตร เช่น ไม้ ฟาง และ ซังข้าวโพด (แต่ไม่จ� ำกัดเฉพาะ) ให้เป็นเชื้อเพลิงหรือสารเคมี ที่มีมูลค่าสูง สะอาด และราคาจับต้องได้ ระยะที่สาม เกิดจากสาหร่ายซึ่งสามารถพบได้ทั้งในน�้ ำจืดและน�้ ำทะเล ในส่วนของวัตถุดิบรีไซเคิลนั้น เกิดจากการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หลังการบริโภค เช่น ขวด PET ด้วยกลไกการรีไซเคิลเชิงกล หรือกลไกขั้นสูง การเปลี่ยนขวดพลาสติก PET หลังการบริโภค ไปเป็นวัตถุดิบนั้น ช่วยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลและลดการ ฝังกลบ การเผา หรือการรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม โดยพลาสติก PET รีไซเคิล (rPET) สามารถใช้เป็นวัตถุดิบส� ำหรับทั้งบรรจุภัณฑ์ และเส้นใย และนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน� ำไปสู่การปิด วงจรได้ 88 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=