Indorama Ventures A4 TH

คุณค่าของวัตถุดิบหมุนเวียน การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ วัตถุดิบชีวภาพและวัตถุดิบรีไซเคิล นั้นมีมากมายและมีความยั่งยืน โดยไอวีแอลให้ความส� ำคัญกับวัตถุดิบชีวภาพระยะที่สองและสาม เนื่องจากเราไม่ใช้พืชผลหรือ พืชที่มนุษย์และสัตว์บริโภคได้เหมือนกับวัตถุดิบชีวภาพระยะแรก การใช้วัตถุดิบหมุนเวียนยังเป็นองค์ประกอบส� ำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเรียกร้องให้ด� ำเนินการ ในระดับสากลระหว่างรัฐบาล ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในการยุติความยากจน ปกป้องโลก และสร้างความมั่นใจว่า ทุกคนจะมีความเจริญรุ่งเรือง ภายในปี 2573 โดย SDG เป้าหมายที่ 7 กล่าวถึงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนโดยตรง ภายใต้เป้าหมายที่ 7.2 ในขณะที่ SDG เป้าหมายที่ 8, 9, 11, 12, 13 และ 15 ล้วนได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุดิบทดแทน นอกจากนี้ ความตระหนักและความสนใจของผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้นมีมากขึ้นเช่นกัน วัตถุดิบชีวภาพ และวัตถุดิบรีไซเคิล สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ในขณะที่ท� ำให้เราเข้าใกล้เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนมากขึ้น ความรับผิดชอบร่วมกันของเรา เราได้ร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพื่อเร่งด� ำเนินการด้านอุตสาหกรรม เราสะท้อนความเป็นผู้น� ำในอุตสาหกรรม โดยให้ความส� ำคัญ กับนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบของเรา ไอวีแอลได้ด� ำเนินการเพื่อเป็นตัวอย่าง เราก� ำลังทบทวนและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ให้คุณค่าพร้อมทั้งประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โดยวิสัยทัศน์ปี 2573 ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้มีเป้าหมายในการใช้วัตถุดิบชีวภาพ ให้ได้ 16% เทียบกับวัตถุดิบทั้งหมดและใช้วัตถุดิบรีไซเคิลคิดเป็น 10% เทียบกับวัตถุดิบทั้งหมด (23% เมื่อเทียบกับวัตถุดิบ PET) ภายในปี 2573 นอกจากนี้ เราแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง โดยลงทุนกว่า 4,600 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเพิ่มการใช้วัตถุดิบหมุนเวียนเป็น 2.4 ล้านตัน ภายในปี 2573 เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย “ร่วมกันยกระดับเคมีภัณฑ์ เพื่อโลกที่ดีกว่า” นอกจากนั้น เรายังสนับสนุนให้พันธมิตรในอุตสาหกรรมและองค์กรอื่นๆ พิจารณารูปแบบธุรกิจและห่วงโซ่คุณค่าของพวกเขา และค้นหาโอกาสในการใช้เครื่องมือที่จ� ำเป็น เพื่อแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวไปสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เนื่องจากไม่มีวิธีที่ถูกหรือผิดในการด� ำเนินการดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ อย่างต่อเนื่องอาจสร้างความแตกต่าง ได้อย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องพยายามทุกวิถีทางเพื่อสิ่งแวดล้อมของเรา 89 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=