Indorama Ventures A4 TH

90 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า ในฐานะที่ไอวีแอลเป็นผู้น� ำระดับโลกในอุตสาหกรรม ห่วงโซ่คุณค่าของเราจึงมีความส� ำคัญในแง่ของขนาด การบูรณาการ และ การสร้างความแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็ให้ผลตอบแทนการ ลงทุนในระยะยาว การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้าช่วยสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา และด้วยการพัฒนา ให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า เราจึงสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจของลูกค้าในระยะยาวได้ เราบูรณาการรูปแบบธุรกิจตามกรอบการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) เพื่อรักษาความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและ บรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดที่เราด� ำเนินการอยู่ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและแนวทางเชิงกลยุทธ์ของกรอบการบริหาร ดังกล่าวช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าและความส� ำเร็จทางธุรกิจของเรา ในขณะเดียวกัน เรามุ่งเน้นการให้บริการลูกค้า ที่เป็นเลิศ พร้อมทั้งผลิตภัณฑ์และแนวทางการแก้ไขที่เชื่อถือได้ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความยั่งยืน โดยเราถือว่าการบริหารจัดการดังกล่าวเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่ส� ำคัญซึ่งช่วยให้ความมั่นใจในความ เป็นผู้น� ำของเราในอุตสาหกรรม การมีส่วนร่วมกับลูกค้าถือเป็นจุดแข็ง และเป็นส่วนส� ำคัญในกลยุทธ์ความยั่งยืนของเรา ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาความเป็นเลิศที่ตอบสนอง ความต้องการของลูกค้า และปรับกระบวนการทางธุรกิจของเราให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ตลอดจนท� ำงานร่วมกัน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อทราบถึงความต้องการและค� ำแนะน� ำของลูกค้าอยู่เสมอ • การมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านการประชุมแบบตัวต่อตัวและแบบออนไลน์ • การพัฒนาการสื่อสารด้านเทคนิค การตลาด และความยั่งยืน • การรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการจัดการความพึงพอใจของลูกค้าผ่านการศึกษาและการส� ำรวจอย่างเป็นระบบ • จัดหาผลิตภัณฑ์และข้อมูลการตลาดที่เชื่อถือได้ แนวทางการด� ำเนินงานในการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การพูดคุยสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องท� ำให้เราเข้าใจแนวโน้มของตลาดได้ดีขึ้นและผลิตสินค้าที่ยั่งยืนตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเอื้อให้เราเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและเป็นผู้น� ำในอุตสาหกรรม การตอบสนอง • ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง • ให้ข้อมูลใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างสม�่ ำเสมอ • ประยุกต์ใช้แนวทางเชิงรุกในการสื่อสาร • เพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้า • เสนอการแก้ปัญหาของลูกค้าโดยใช้ประโยชน์จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ • ด� ำเนินการต่างๆ อย่างเป็นธรรม การบริการและสนับสนุนลูกค้า • ให้ข้อมูลที่จ� ำเป็นแก่ลูกค้า (การสืบหาและการติดตาม) • พัฒนาช่องทางให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็วและค้นหาแนวทางแก้ไข • จัดเตรียมบุคลากรใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อลูกค้า • ปรับเปลี่ยนสู่ช่องทางดิจิทัลและการรีโมตอย่างรวดเร็ว CRM การตลาด ข้อเสนอแนะ การสนับสนุน การขาย ในปี 2564 ไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก� ำหนดเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ การสื่อสาร ด้านการตลาด ผลกระทบด้านสุขภาพและ ความปลอดภัย จากผลิตภัณฑ์ของบริษัท การละเมิดข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและ การสูญหายของข้อมูลลูกค้า กลยุทธ์ของเราในการด� ำเนินงานกับลูกค้าในช่วงการหยุดชะงักของธุรกิจ ข้อมูลเพิ่มเติม Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=