Indorama Ventures A4 TH

91 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี 86.16% 92% 57 ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) ปี 2564-2565 เป้าหมาย: CSI > 86% อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) คะแนน Net Promoter Score (NPS) วัดความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินค้า บริการ หรือ องค์กร วัดจ� ำนวนลูกค้าที่เรายังคงร่วมด� ำเนินธุรกิจตลอดทั้งปี วัดความภักดีของลูกค้าและโอกาสในการแนะน� ำผลิตภัณฑ์ และบริการของเราแก่ผู้อื่น ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์ คะแนนโดยรวม ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งส� ำคัญที่สร้างผลก� ำไรและความยั่งยืนให้กับธุรกิจ เราท� ำความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า อย่างต่อเนื่อง เพื่อน� ำไปประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจและก� ำหนดทิศทางธุรกิจ เราส� ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทุกๆ สองปี เพื่อประเมินความคาดหวัง ความต้องการ และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เราสอบถามและรับฟังข้อเสนอ แนะในทุกระดับชั้นของทุกหน่วยธุรกิจของลูกค้าอย่างเป็นระบบ แบบประเมินประกอบด้วย 6 ปัจจัย ที่แบ่งออกเป็นหัวข้อส� ำคัญ 22 รายการ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะถูกน� ำไปวิเคราะห์และรายงานผ่านไปยังกลุ่มธุรกิจต่างๆ ได้แก่ สารตั้งต้น พลาสติก PET เส้นใย ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล บรรจุภัณฑ์ ขนแกะ และ ออกไซด์และอนุพันธ์แบบบูรณาการ (IOD) ค� ำแนะน� ำต่างๆ จากลูกค้า จะถูกรวบรวม สื่อสารเพื่อน� ำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป เราวางแผนที่จะส� ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าครั้งต่อไปในปี 2565 การส� ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าท� ำให้เราได้รับข้อมูลเชิงลึกและช่วยก� ำหนดทิศทางให้เราสามารถตั้งเป้าหมายในกลุ่มลูกค้า ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูกรวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้าง ความสัมพันธ์กับลูกค้า ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ CSI และ CRR เราสามารถตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา และระบุจุดที่ต้องปรับปรุงเพื่อ สนับสนุนค่านิยมหลักของเราในการเป็นซัพพลายเออร์ที่เป็นที่ต้องการให้กับลูกค้า นอกเหนือจากนี้ เรายังคงรวมความต้องการ และความคาดหวังในอนาคตของลูกค้าไว้ในแผนงานของเราด้วย ผลของ NPS ประจ� ำปีรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งของเราจะได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียด เรารวบรวมและปรับปรุงปัญหา ที่เกิดขึ้นผ่านแนวทางการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าและการตรวจสอบประสิทธิภาพทางธุรกิจของเรา CSI 88.35% CRR 93% CSI 84.81% CRR 94% CSI 84.76% CRR 85% บรรจุภัณฑ์ สารตั้งต้น ออกไซด์และอนุพันธ์ แบบบูรณาการ การประเมินดัชนีความพึงพอใจ ของลูกค้าครอบคลุมการ ดำ �เนินงานทั่วโลก 100% CSI 85.67% CRR 93% CSI 87.13% CRR 91% PET CSI 86.51% CRR 95% CSI 85.86% CRR 93% เส้นใย ขนแกะ ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) และอัตราการรักษาลูกค้าเดิม (CRR) ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ รางวัล PIRELLI SUPPLIER Glanzstoff Sicrem หนึ่งในบริษัทของ Indorama Mobility Group ได้รับรางวัล Pirelli Supplier ประจ� ำปี 2564 ในกลุ่ม “ระดับการบริการ” ส� ำหรับการผลิตยาง ล้อเรยอน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผ่านการรับรองจาก Forest Stewardship Council โดยอินโดรามา เวนเจอร์ส เป็นผู้จัดหาวัสดุเสริมสิ่งทออย่างสม�่ ำเสมอ เรารู้สึก เป็นเกียรติที่เป็นหนึ่งในเก้าบริษัทที่ได้รับการคัดเลือก จาก Pirelli จากซัพพลายเออร์กว่า 14,000 ราย รางวัล YOKOHAMA SUPPLIER EXCELLENCE ในเดือนเมษายน ปี 2564 บริษัท Performance Fibers ทั้ง 4 แห่ง ในประเทศจีนได้รับรางวัล Suppl ier Excellence จากบริษัท Yokohama Rubber (China) Co., Ltd. ผู้ผลิตยางล้อยานยนต์ชั้นน� ำและเป็นหนึ่งใน ลูกค้ารายใหญ่ 3 รายของ Performance Fibers ในประเทศจีน บริษัทในเครืออินโดรามา เวนเจอร์ส เหล่านี้ จัดหาผ้าโพลีเอสเตอร์ส� ำหรับยางรถยนต์คุณภาพสูง เพื่อรองรับโรงงานผลิต 6 แห่งของโยโกฮาม่า โดยมี ก� ำลังการผลิตยางล้อ PCR ต่อปีอยู่ที่ 10 ล้านหน่วย ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=