Indorama Ventures A4 TH

92 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำ �กัด (มหาชน) วิสัยทัศน์ - มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำ �ระดับโลกที่ดำ �เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพื่อสังคม การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในห่วงโซ่อุปทานของเราถือเป็นประเด็นหลักที่เราให้ความสนใจ เราคัดเลือกและท� ำงานร่วมกับ ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้น� ำในอุตสาหกรรมข้ามชาติ ที่ปฏิบัติตามข้อก� ำหนดด้าน ESG อย่างเข้มงวด และรักษานโยบายที่มี ประสิทธิภาพของตนเอง โดยใช้กลไกที่แข็งแกร่ง โดยในปี 2564 ไม่พบซัพพลายเออร์ของเราที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผลกระทบและการหยุดชะงัก ในช่วงการระบาดของ COVID-19 ข้อจ� ำกัดการเดินทางที่เพิ่มขึ้น/ การตรวจสอบตามแนวชายแดนเพิ่มเติม ท� ำให้เกิดความล่าช้า ความแออัดของท่าเรือเนื่องจากเส้นทาง การเดินเรือที่แน่นขนัด ปัญหาขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบ ต่อผลผลิตและการขนส่งทางบก ตู้สินค้าและรถบรรทุกที่พร้อมใช้งาน ไม่เพียงพอ การลดลงของสินค้าขาออกจากประเทศ ที่ได้รับผลกระทบท� ำให้ราคาสูงขึ้น ซัพพลายเออร์ประสบเหตุสุดวิสัยท� ำให้ การด� ำเนินงานล่าช้า ประสิทธิภาพต้นทุน • มีฐานการผลิตตั้งอยู่ในแต่ละภูมิภาค • การบูรณาการเป็นกลุ่มการผลิต • การใช้สถานที่ร่วมกัน (กับซัพพลายเออร์และลูกค้า) • การจัดหาวัตถุดิบในท้องถิ่น การจัดซื้อจัดหา • เพิ่มซัพพลายเออร์ • จัดซื้อจากซัพพลายเออร์รายย่อย ในปริมาณที่ต้องการ (Spot Purchase) การบริการจัดการสินค้าคงคลัง • วัสดุหรือสินค้าที่เก็บตามรอบ • วัสดุหรือสินค้าปลอดภัย • ระยะเวลาจัดส่งสินค้า (Lead time) การขนส่งและโลจิสติกส์ • การขนส่งโดยตรง ลดการบรรทุกและขนถ่าย ไอวีแอลคว้าอันดับ 1 ของ Igniting Networks Award ปี 2564 ที่จัดขึ้นเนื่องในวันซัพพลายเออร์ ของเบเยอร์ เบเยอร์มอบรางวัล Igniting Networks Award ปี 2564 แก่ไอวีแอล เพื่อตอบแทน ความพยายามของเราในการร่วมมือกับซัพพลายเออร์จัดหาอุปกรณ์จ� ำเป็นอย่าง รวดเร็วส� ำหรับพนักงาน ครอบครัวของพวกเขา และชุมชนโดยรอบในรัฐลุยเซียนา หลังจากเหตุการณ์เฮอริเคนไอดา อเมริกาเหนือ ยุโรป แอฟริกา อเมริกาใต้ ออสเตรเลีย เอเชีย เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ด� ำเนินงานในช่วงการระบาด ใหญ่ของ COVID-19 เราต้องเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ ภายในห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งรวมถึงข้อจ� ำกัดการเดินทาง ที่เพิ่มขึ้น ความแออัดของท่าเรือ การขาดแคลนแรงงาน และ จ� ำนวนตู้สินค้าและยานพาหนะไม่เพียงพอส� ำหรับการกระจาย สินค้า อย่างไรก็ตาม เราได้ขยายธุรกิจออกไปในทวีปต่างๆ เป็นผลให้สามารถจัดหาวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ในท้องถิ่น ได้ และท� ำการซื้อเพิ่มเติมโดยที่ยังคงตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภคในแต่ละภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การด� ำเนินงานในสถานที่เดียวกับที่ลูกค้าของเราช่วยลด ข้อจ� ำกัดด้านการขนส่ง การจัดการสินค้าคงคลังได้รับการ ควบคุมอย่างเข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถด� ำเนินการผลิต ต่อไปได้ นอกจากนี้ การขนส่งยังได้รับการปรับให้เหมาะสม ผ่านการจัดส่งเพียงครั้งเดียว เพื่อรักษาเวลาในการขนถ่ายสินค้า สรุปกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน ในช่วงการระบาดของ COVID-19 Home ความสำ �เร็จสำ �คัญ ในปี 2564 สารจากประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร สารจากประธานเจ้าหน้าที่ บริหารด้านกลยุทธ์ สารจากประธาน ESG COUNCIL การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับ ผู้มีส่วนได้เสียของไอวีแอล

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=