Indorama Ventures A4 TH

93 2 5 6 4 ร ายง านคว ามยั่ งยืนปี การจัดซื้อจัดจ้างที่ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไอวีแอลใช้ทรัพยากรและซื้อวัสดุ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่รับผิดชอบ ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตราบเท่าที่สิ่งของและบริการเหล่านั้น มีประสิทธิภาพ เหมาะสม มีความปลอดภัย และมีคุณค่าตลอด อายุการใช้งาน เราต้องตระหนักถึงผลกระทบใดๆ ก็ตามที่อาจ เกิดขึ้นจากวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของมนุษย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อ • ส่งเสริมการบริโภคอย่างยั่งยืน • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ • สนับสนุนตลาดระยะยาวที่ยั่งยืนส� ำหรับวัสดุที่สามารถ รีไซเคิลได้ • มีส่ วนร่ วมในความก้ าวหน้าของชุมชนและสังคมที่มุ่งสู่ ความยั่งยืน เราก� ำลังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยการใช้พลังงานทดแทน (ก๊าซชีวภาพ ชีวมวล และไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน) ในการ ด� ำเนินงานของเรา และมีการส� ำรวจเพิ่มเติม เพื่อหาตัวเลือกใน การเพิ่มการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งภายในโรงงาน (บนหลังคาและบนพื้นดิน) และจากภายนอก (การซื้อขายไฟฟ้า เสมือน) การตัดสินใจทางธุรกิจทางด้านความยั่งยืนเหล่านี้ช่วยให้ เราจัดการทรัพยากรได้ ดียิ่งขึ้น รวมถึงสามารถปรับปรุง ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายการประหยัดที่มากยิ่งขึ้น และ คาดการณ์ต้นทุนในอนาคตได้อย่างแม่นย� ำ ในปี 2564 เราจัดหาวัตถุดิบชีวภาพปริมาณ 23,978 ตัน (Bio-MEG, PLA และเซลลูโลส) ส� ำหรับการผลิต bio-PET, โพลิเมอร์ชีวภาพ PLA และสิ่งทอที่ใช้ส� ำหรับยางรถยนต์ นอกจากนี้ เราได้จัดหาขวดพลาสติก PET หลังการบริโภคและวัสดุต่างๆ และ ได้รีไซเคิลขวด PET เป็นจ� ำนวน 317,064 ตัน เป้าหมายการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกและห่วงโซ่อุปทาน เรามุ่งเน้นลดคาร์บอนในห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน และปรับ กลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแนวทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งให้กับโครงการที่ด� ำเนินการอยู่ และสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับโครงการใหม่ๆ ทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานของเรา ซึ่งรวมถึง สัญญาการจัดซื้อที่ยั่งยืน การประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ และการประเมินประสิทธิภาพการด� ำเนินงาน เสริมสร้ าง ข้อก� ำหนดการรายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทรัพยากร ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการเพิ่มขีดความสามารถ ของซัพพลายเออร์ เราเข้าใจดีว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในธุรกิจและ ห่วงโซ่อุปทานของเรา มีส่วนช่วยในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั่วโลก ด้วยการที่เราสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ส� ำเร็จ เราจึงใช้ประโยชน์จากผู้มีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่า ทุกราย เพื่อช่วยให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกตามล� ำดับ เราปรับปรุงการออกแบบเครือข่ายห่วงโซ่อุปทาน การพิจารณา รูปแบบการขนส่ง การผสมผสานผลิตภัณฑ์ การควบคุมสินค้า ที่ดีขึ้น และสรรหาซัพพลายเออร์ที่ดีผ่านการวางแผนคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ และยังคงส� ำรวจโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในห่วงโซ่อุปทาน และประเมินบทเรียนส� ำคัญจากผู้น� ำในอุตสาหกรรม ตามกลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เราร่วมมือกับ ซัพพลายเออร์เพื่อรับข้อมูลเฉพาะของซัพพลายเออร์และก� ำหนด เป้าหมายร่วมกันในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในขณะ เดียวกันก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อปรับปรุง ความร่วมมือในห่วงโซ่อุปทาน เราแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลงปารีส SBTs และ SDGs ของสหประชาชาติ โครงการริเริ่มอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนและ ความมุ่งมั่นในการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนร่วมกับพันธมิตร ทางธุรกิจอย่างรับผิดชอบ ECOVADIS เราบรรลุผลการปฏิบัติงานที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยของ อุตสาหกรรมจากเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จริยธรรม และ การจัดซื้ออย่างยั่งยืน อันเป็นผลมาจากการปรับปรุง ประสิทธิภาพด้านความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง ไอวีแอลรู้ สึกเป็นเกียรติที่ได้ รับการประเมินจาก Ecovadis ให้อยู่ในระดับแพลตตินั่ม นับเป็นรางวัล ด้านความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับในอันดับสูงสุด จากการเป็นผู้น� ำที่อันดับ 3% ในปี 2560 สู่การเป็นผู้น� ำ ที่อันดับ 1% ในปี 2564 จากบริษัทต่างๆ ที่ได้รับ การประเมินทั่วโลก ข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบและ การกำ �กับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการสร้างคุณค่า และการเติบโตอย่างยั่งยืน การมุ่งสู่การปล่อย ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ การเสริมสร้างพลังให้กับ พนักงานและชุมชนของเรา ข้อมูลผลการดำ �เนินงาน ทั่วโลก ดัชนีมาตรฐาน GRI

RkJQdWJsaXNoZXIy ODg4NTI=