รางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) 2564

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือไอวีแอล รับรางวัล Thailand Sustainability Investment (THSI) หรือ "หุ้นยั่งยืน" 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

รางวัลนี้มอบให้กับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (ESG) ได้อย่างโดดเด่น รวมไปถึงการบริหารจัดการภาวะวิกฤตได้อย่างรอบด้าน เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่อุปทานของเรา

รายละเอียดเพิ่มเติม: อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน