การสร้างความผูกพันระหว่างลูกค้าและองค์กรถือเป็นปัจจัยหลักของกลยุทธ์ด้านความมั่นคง เรามีช่องทางการสื่อสารหลากหลายเพื่อที่จะรับฟังคำแนะนำและสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ช่องทางเหล่านี้มีทั้งการปฏิสัมพันธ์ผ่านการประชุม การประชุมทางไกล(tele-conferences) โดยผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารระดับสูง ร่วมด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และการสำรวจความพึงพอใจรายปีของลูกค้า

โดยภาพรวมค่าเฉลี่ยของอัตราความพึงพอใจของลูกค้า (Customer Satisfaction Index, CSI) และ อัตราการรักษาลูกค้าเดิม (Customer Retention Rate, CRR)

การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทำให้เราสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า และ ความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ของเราได้ ซึ่งในทางกลับกันช่วยให้เราสามารถคาดการณ์แผนของลูกค้าในอนาคตได้ ในปี 2563 อัตราความพึงพอใจของลูกค้า (CSI) อยู่ในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่องถึง 86.16%

ปี 2563 - 2564เป้าหมายด้าน CSI
≥ 86%
CSI Target
การวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินงานทั่วโลก

ปี 2563 - 2564 ภาพรวมของไอวีแอลด้าน CRR

92%

ปี 2563 - 2564 ภาพรวมของไอวีแอลด้าน CSI

86.16%
สารตั้งต้น
CRR : 93%
CSI : 88.35%
ผลิตภัณฑ์์ PET
CRR : 95%
CSI : 86.51%
เส้นใย
CRR : 93%
CSI : 85.86%
บรรจุภัณฑ์
CRR : 94%
CSI : 84.81%
เส้นด้ายขนแกะ
CRR : 93%
CSI : 85.67%
รีไซเคิล
CRR : 91%
CSI : 87.13%
IOD
CRR : 85%
CSI : 84.76%