ความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถเป็นผลมาจากการเกษียณอายุ การลดจำนวนพนักงาน และความต้องการด้านกลยุทธ์ในอนาคต ไอวีแอลจึงได้พัฒนาโปรแกรมการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและการสืบทอดตำแหน่ง ในปี 2562 ไอวีแอลได้ต้อนรับสมาชิกใหม่กว่า 2,042 คน ซึ่งคิดเป็นพนักงานหญิงร้อยละ 28.2

ทวีป พนักงานชาย พนักงานหญิง รวม
จำนวน % จำนวน % จำนวน %
เอเชีย 571 28.0% 264 12.9% 835 40.9%
ยุโรป 334 16.4% 165 8.1% 499 24.4%
อเมริกา 410 20.1% 146 7.1% 556 27.2%
แอฟริกา 149 7.3% 3 0.1% 152 7.4%
รวม 1,464 71.7% 578 28.2% 2,042 100.0%

โปรแกรมการแนะนำพนักงาน (Employee Referral Program) จากในภูมิภาคและทั่วโลกมีความสำคัญในการช่วยดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถไอวีแอลยังใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น Campus Connect และ LinkedIn เพื่อเข้าถึงผู้สมัครที่มีศักยภาพอีกเช่นกัน

บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดค่าแรงขั้นต่ำของแต่ละท้องถิ่นและอัตราค่าจ้างระดับเริ่มต้นของทั้งพนักงานชายและหญิงจะมากกว่ามาตรฐานเมื่อเทียบกับค่าแรงขั้นต่ำตามพื้นที่ที่จ้างงาน

อัตราการรักษาพนักงานมากกว่า ร้อยละ 90

เรารวบรวมความรู้ความเข้าใจเชิงลึกจากสถานการณ์ ในตลาดแรงงาน การประชุมด้านกลยุทธ์ แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (Global Employee Engagement) และการอภิปรายกลุ่มย่อย จากนั้นเราจะปรับมาตรฐานกระบวนการวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน ซึ่งการปรับมาตรฐานนี้จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุข้อได้เปรียบของการรักษาพนักงาน

หมายเหตุ : อัตราการลาออกมีการคำนวณและแสดงข้อมูลใหม่ทั้งหมดตามวิธีการคำนวณแบบใหม่ที่มีการกำหนดคำนิยามที่เข้มงวดมากขึ้น

ตั้งแต่ปี 2561 เราได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีในการระบุปัญหาหรือความเสี่ยงใดๆ ที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข ตัวแปรของการดึงดูดและรักษาบุคลากรถูกระบุจากความเข้าใจถึงความต้องการของหน่วยธุรกิจนั้นๆ ที่ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมตามแต่ละระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล

เพื่อที่จะเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีขึ้น ไอวีแอลได้ใช้วิธีการใหม่โดยปรับปรุงแนวทางและขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมพนักงานทุกระดับขององค์กร รวมทั้งหน่วยงานที่ได้เข้าซื้อใหม่และหน่วยงานเพิ่มเติมอื่นๆ

จากการเปลี่ยนแปลงร้อยละ 0.55 ทำให้อัตราการลาออกโดยรวมประจำปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 9.50 เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเรา เนื่องจากการเข้าซื้อกิจการจำนวนมากในปี 2562 ส่งผลให้มีการรวมพนักงานมากกว่า 22,000 คนทั่วโลก

เราเชื่อว่ารากฐานที่มั่นคงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืน เราได้เริ่มส่งมอบรูปแบบระดับสากลในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลอันสอดคล้องกับลำดับความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลในระยะยาว ดังนี้

  • SAP HR : ในปี 2562 เราเริ่มศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดใน พร้อมกับโครงการวางระบบ เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคลากรทั่วโลกในปี 2563 และเพื่อเตรียมพร้อมและดำเนินการใช้รูปแบบสากลของการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • การจัดหาและจัดการบุคลากรที่มีความสามารถ : ในปี 2563 เราเริ่มศึกษาความเป็นไปได้โดยละเอียดและเริ่มโครงการ เพื่อกำหนดขอบเขตการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งระดับบนลงไปถึงระดับ N-3
  • ความสามารถและการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล : เพื่อเสริมสร้างและควบคุมการจัดหาทรัพยากรบุคคลในด้านทักษะและผลประโยชน์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละโครงการ กระบวนการออกแบบและกำหนดนโยบาย
  • ความผูกพันของพนักงานทั่วโลก : เราตัดสินใจที่จะทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (GEE) ในทุกๆ 2 ปี เพื่อดำเนินการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการทบทวนข้อเสนอแนะที่ได้รับจากพนักงานอย่างถี่ถ้วนและปรับปรุงการดำเนินการตามข้อเสนอแนะนั้นๆ ก่อนที่จะมีการสำรวจพนักงานในขั้นต่อไป และในปี 2564 เราวางแผนที่จะดำเนินการใช้โปรแกรม GEE ใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความหลากหลาย การมอบหมาย ความไว้วางใจ และการจัดการที่ครอบคลุม

ความผูกพันของพนักงาน

การสำรวจความผูกพันของพนักงานทั่วโลก (GEE) พิสูจน์แล้วว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงความคิดเห็นของพนักงานทุกคน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาของบุคลากร ในปี 2562 เราตัดสินใจที่จะทำการสำรวจ GEE ในทุกๆ 2 ปี ซึ่งการสำรวจครั้งต่อไปจะมีขึ้นในปี 2564

จากผลการสำรวจในปี 2561 โดยเราได้ดำเนินการสำรวจถึง 19 ภาษา มีผู้เข้าร่วมทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 93.43 ซึ่งเป็นพนักงานประจำ คะแนนความผูกพันโดยรวมคิดเป็นร้อยละ 90.97 แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ดำเนินงานอยู่ในทิศทางที่เหมาะสมในการสำรวจและกำหนดวิธีการสร้างความผูกพันให้พนักงานได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น รางวัลสำหรับความเป็นเลิศเป็นส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมในปี 2562

รางวัลสำหรับความเป็นเลิศเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ไอวีแอลดำเนินการ เพื่อรักษาและพัฒนาความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อกระตุ้นให้พนักงานก้าวข้ามขีดจำกัดและนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่โดดเด่น ตั้งแต่ปี 2560 รางวัลนี้อ้างอิงจากผลการดำเนินงานที่ดีเลิศ ซึ่งประเมินจากเกณฑ์การดำเนินงานด้านการเงิน ผลการปฏิบัติงาน และผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน (ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม) หน่วยธุรกิจที่ดีที่สุดจะถูกคัดเลือกโดยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพอิงตามเกณฑ์เหล่านี้ และการมอบรางวัลจะจัดขึ้นทุกปีในการประชุม Global Management Conference (GMC)