ความมุ่งหวังด้านความยั่งยืนของเราเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

การรีไซเคิล
ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568
รีไซเคิลวัสดุ PET หลังการบริโภคปริมาณ 750,000 ตัน
รีไซเคิลขวด PET จำนวน 50,000 ล้านขวดต่อปี
การลงทุนด้านความยั่งยืน
1,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
การลงทุนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน
เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
บูรณาการแนวคิดเชิงเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน เข้าในการดำเนินธุรกิจของไอวีแอล
เข้าร่วมกับองค์กรเพื่อผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
น้ำ*
การลดอัตราการใช้น้ำ 10%
ภายในปี 2568
ก๊าซเรือนกระจก*
การลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1 และ 2) 10% ภายในปี 2568
การใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
10% ภายในปี 2568
25% ภายในปี 2573
ของเสีย
การจัดการขยะแทนการฝังกลบอยู่ที่
90% ในปี 2568
พลังงาน*
การลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ภายในปี 2568
การสนับสนุนต่อ

* ปีฐาน ณ ปี 2563

โครงการด้านสิ่งแวดล้อมและนวัตกรรมเชิงกระบวนการทางสังคม (2563-2566)

ผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

เรามุ่งมั่นที่จะจัดการกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของเราอย่างมีประสิทธิภาพ เราได้ลงทุนเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการลดต้นทุนในระยะยาว การลงทุนทั้งหมดของเราได้ผ่านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน จึงมั่นใจได้ว่าโครงการของเราแต่ละโครงการจะยั่งยืนและมั่นคง ด้านทุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การประหยัดต้นทุน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งหมดผ่านระบบข้อมูลการจัดการของเรา (Management Information System) เรากำลังปรับปรุงระบบข้อมูลการจัดการของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้มั่นใจว่าเราได้ทำการความครอบคลุมโรงงานและโครงการทั้งหมดของเรา

เรายังดำเนินโครงการอื่นๆที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับพลังงานแต่ช่วยลดการปล่อยมลพิษ เช่นการประหยัดน้ำ การลดการใช้วัตถุดิบและสารเคมี การกำจัดกากตะกอนน้ำเสีย และการลดของเสียในกระบวนอื่นๆ

Environmental Non-compliance cases

We have a consistent and organized environmental compliance management system in place and are proactive throughout the year in ensuring that our operations are in accordance with all applicable environmental laws, regulations, standards and other requirements.

Corrective actions were taken, and the lessons learned were shared with all concerned parties as part of our transparency and knowledge-sharing efforts.

ประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจในการปฏิบัติงานและผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

เรามั่นใจว่าการบำรุงรักษาสินทรัพย์ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การบำรุงรักษาสินทรัพย์และการลงทุนอื่น ๆ จะถูกตรวจสอบโดยคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Return on Investment, EROI) เราจะลดผลกระทบเหล่านี้ที่เกิดจาก การดำเนินงานที่ไม่เป็นระเบียบและการร่วมทุน โดยอาศัยความร่วมมือจากหุ้นส่วนและผู้มีส่วนได้เสีย

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงประสิทธิภาพนิเวศเศรษฐกิจในการปฏิบัติงาน เรามุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปล่อยมลพิษทางอากาศ และดำเนินการรับรองโรงงานทั้งหมดให้ได้มาตรฐาน ISO 14001 เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับนโยบายการดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ไอวีแอลกำลังดำเนินการคัดเลือกผู้รับเหมาและผู้ผลิตโดยยึดเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งเป็นพื้นฐานในการพิจารณา เราตรวจสอบ ESG ของผู้ผลิตปัจจุบันอยู่เสมอ และคาดหวังที่จะร่วมมือกับลูกค้าของเรา เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการขนส่งเพื่อผลักดันไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

การจัดการของเสีย

เราต้องการจัดการกับของเสียอย่างรับผิดชอบและขยายข้อกำหนดด้านกฎระเบียบที่เป็นไปได้ เรามีมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อจัดการของเสียจากโรงงาน ซึ่งรวมถึงการทำบัญชีขยะที่ถูกต้อง โดยแยกตามชื่อ ประเภท และรหัส(ตามที่กฎหมายกำหนด) ที่เก็บสินค้า วิธีการขนส่ง การบำบัด และการกำจัด เราบันทึกปริมาณของขยะที่จัดเก็บ ณ แหล่งกำเนิด และขยะที่ถูกกำจัด ณ แหล่งกำเนิด และนอกแหล่ง เรายึดมั่นที่จะลดและกำจัดของเสียโดยมอบหมายให้หุ้นส่วนที่มีความสามารถนำของเสียมาใช้ซ้ำ คืนสภาพและรีไซเคิลซึ่งเป็นการลดของเสียอันตราย และช่วยให้มั่นใจว่าการจัดการของเสียอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ขายที่มีคุณภาพ

การเติบโตอย่างยั่งยืน

ไอวีแอล ใช้เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของเราตรวจสอบสถานะความเสี่ยงก่อนการควบรวมและซื้อกิจการ เช่นเดียวกับการวางแผนขยายโรงงานใหม่เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนที่แท้จริง

พลังงานทดแทน

ไอวีแอลมองหาโอกาสในการใช้พลังงานทดแทนแทนที่ เชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในกระบวนการผลิตของเรา เราอยู่ ในช่วงการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนในทุกๆส่วนของ การดำเนินธุรกิจ เราเข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาตินั้น มีอยู่อย่างจำกัด และเราก็ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะ ต้องลดกระบวนการผลิตที่พึ่งพาพลังงานที่ใช้คาร์บอนเป็น เชื้อเพลิง โรงงานของเรา 4 แห่ง ได้แก่ Orion Global PET ในประเทศลิทัวเนีย Indorama Ventures Quimica ในประเทศสเปน Wellman International ในประเทศไอร์แลนด์ และ UTT Technische Textilien ในประเทศเยอรมนี เป็นโรงงานที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่ง พลังงานทดแทน 100% นอกจากนี้โรงงานของอินโดรามา โฮลดิ้งส์ในจังหวัดลพบุรียังได้ติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ขนาด 5 MW สำหรับผลิตพลังงานทดแทนและ ได้ดำเนินการขยายโครงการพลังงานไฟฟ้าทดแทน เพิ่มเติม ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2562 ไอวีแอลยังขยาย การสำรวจความเป็นไปได้ในการเพิ่มการใช้พลังงานไฟฟ้า ทดแทนมากขึ้น เพราะเรามุ่งมั่นในการจัดหาพลังงานไฟฟ้า ให้มากขึ้นจากแหล่งพลังงานทดแทนๆเพื่อป้อนให้โรงงาน ของเรา

ในปี 2563 การใช้พลังงานทดแทนของเราอยู่ที่ประมาณ 1.77 ล้านกิกะจูล ส่งผลให้เราลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 87,227 tCO2e นอกจากนี้เรายังใช้ก๊าซชีวภาพและชีวมวลเป็นทางเลือกสำหรับเชื้อเพลิงทดแทนในกระบวนการผลิต โดยปริมาณการใช้ก๊าซชีวภาพของเราเพิ่มขึ้น 8% จากปีก่อน

Biodiversity

Biodiversity

Biodiversity, in the most general sense, is the diversity of life, and refers to the range and variety of life that share a defined habitat, an ecosystem, and the interdependencies formed in the community. In each ecosystem, organisms work together and interact with the environment (air, water, and soil), to maintain balance and support life. According to the WEF’s Global Risk Report, biodiversity loss is one of the three most severe risks facing the planet over the next decade. This will lead to environmental impacts and have far-reaching economic and social costs.

IVL is committed to sustainability and aware of the importance of supporting biodiversity. In line with our focus on UN SDG #14: Life Below Water and #15: Life on Land, we understand the importance of biodiversity and the need to take action to protect the ecosystem.

Biodiversity Statement

การรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์

เราตั้งเป้าที่จะลดความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่1 และ 2 รวมกันได้ให้ถึง 6% ภายในปี 2563 เพื่อก้าวข้ามมาตรฐานในปี 2556 เพื่อให้เป็นไปตามความตั้งใจนี้เราได้จัดอบรมเรื่องบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG inventory) แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของเราและได้ทำบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั่วโลกเสร็จสมบูรณ์

เศรษฐกิจหมุนเวียนพึ่งพาวัสดุรีไซเคิลจำนวนมาก เป็นผลให้ปริมาณการใช้น้ำ พลังงานและวัสดุใหม่ลดลง ซึ่งเราคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในแต่ละขั้นตอนระหว่างขั้นตอนการออกแบบ การผลิต การจัดการและการขนส่ง เรากำลังหาวิธีแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่จะผนึกบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของเรา ดูกลยุทธ์ด้านสภาพอากาศของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Product Stewardship

รีไซเคิล

ไอวีแอลเห็นว่าการรีไซเคิล PET เป็นหัวใจสำคัญหลักของการมีส่วนร่วมในความพยายามในการสร้างระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน (Circular Economy) ซึ่งเป็นระบบที่ลดการใช้ทรัพยากรบริสุทธิ์ และวัสดุจะถูกนำไปรีไซเคิลซ้ำแล้วซ้ำอีก การขยายและการปรับปรุงวิธีการรีไซเคิลเป็นวิธีสำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ธุรกิจรีไซเคิล

ในฐานะผู้ผลิต PET รายใหญ่ที่สุดในโลก อินโดรามา เวนเจอร์ส มีการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความท้าทายในประเด็นการจัดการทรัพยากรและความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจากลูกค้าระดับโลก ผ่านการจัดตั้งธุรกิจรีไซเคิล โดยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของเรา ได้แก่ เกล็ดพลาสติกรีไซเคิล เม็ดพลาสติกPET รีไซเคิล (rPET) และเส้นใยรีไซเคิล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล

เราได้เข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี พ. ศ. 2554 และมีโรงงานแปรรูปขวด PET ที่ใช้แล้วเป็นเกล็ด เม็ดพลาสติกรีไซเคิล (rPET) และเส้นด้ายโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล

โครงการที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจากธุรกิจรีไซเคิล เรายังดำเนินโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ การผลักดันด้านอัพไซเคิล ตลอดจนการสร้างความตระหนักเรื่อง 3R