ปริมาณการใช้น้ำของโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าของอัตราการเติบโตของประชากรในช่วงศตวรรษที่ผ่านมา ตามรายงานของกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ รายงานความเสี่ยงโลกของฟอรั่มเศรษฐกิจโลก แสดงรายการวิกฤตน้ำท่ามกลางความเสี่ยงระดับโลกที่ติดอันดับต้นๆ ความเครียดจากน้ำ ความแห้งแล้ง อุทกภัย และการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นก่อให้เกิดความกังวลทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา คุณภาพน้ำในโลกที่ลดลงเรื่อยๆได้ส่งผลถึงสุขภาพของผู้คนและระบบนิเวศ

นโยบายการจัดการน้ำ

ไอวีแอลมุ่งมั่นในการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (รวมถึงการใช้น้ำจากแหล่งน้ำ การนำน้ำมารีไซเคลและใช้ซ้ำ) ผ่านนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการน้ำ เราปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลและข้อบังคับในประเทศที่เรามีการดำเนินงาน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้วยการใช้น้ำอย่างรับผิดชอบสอดคล้องกับค่านิยมของเรา

ในการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของเราเรามุ่งมั่นที่จะลดความเข้มของน้ำและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำทั่วโลกผ่านการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรของเรานอกเหนือจากการสร้างมูลค่าทางธุรกิจที่ยั่งยืน

นโยบายเกี่ยวกับน้ำของเราเป็นองค์ประกอบสำคัญของนโยบาย Environmental Health and Safety (EHS) ของกลุ่มบริษัทไอวีแอล ซึ่งเป็นได้เป็นตัวอย่างในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการการปรับปรุงและจัดการน้ำของเรา:

 • ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการการสื่อสาร / ประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลท้องถิ่น / ผู้จัดหาน้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการบรรเทาผลกระทบ
 • การใช้น้ำอย่างรับผิดชอบรวมถึงการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ำโดยมุ่งเน้นไปที่การลดความเข้มของน้ำต่อตันการผลิต
 • ใช้นวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่มีต่อ บริษัท และชุมชนท้องถิ่น
 • การวัดปริมาณและตรวจสอบการใช้น้ำและการปล่อยน้ำของเรา รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ โดยมีจุดประสงค์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 • การเพิ่มการนำน้ำมารีไซเคลและใช้ซ้ำ
 • กำหนดเป้าหมายรายปีสำหรับการใช้น้ำจืดทั้งหมดและความเข้มของน้ำ
 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายรวมสำหรับน้ำในทุกพื้นที่ดำเนินงานทุกปี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายน้ำจืดทั่วโลกที่ส่งผลกระทบของต่อการดำเนินงาน
 • การจัดการและการลดของเสีย
 • เริ่มต้นตรวจสอบเหตุการณ์ การดำเนินการแก้ไข และการรายงานเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตาม

กลยุทธ์การจัดการน้ำ

ไอวีแอลมุ่งเน้นไปที่การใช้น้ำอย่างรับผิดชอบผ่านกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนและกลยุทธ์การใช้น้ำที่บริษัททั่วโลกนิยม ซึ่งบริษัทเราได้ปรับปรุงกลยุทธ์ในการจัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ผ่านการประเมินอย่างสม่ำเสมอ โดยการใช้เทคโนโลยีและกระบวนต่างๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ำตลอดการดำเนินงาน

เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปล่อยของเหลวให้เป็นศูนย์ โดยการใช้น้ำแบบมีประสิทธิภาพโดยการใช้เทคนิค3Rs นั้นก็คือ การลด การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล (Reduce Reuse Recycle) รวมไปถึงการสร้างโรงบำบัดน้ำเสียเพื่อเพิ่มการใช้น้ำซ้ำและการรีไซเคิลในการดำเนินงานส่วนใหญ่ของเรา

เป้าหมายปี 2568
อัตราการใช้น้ำลดลง
10%
เป้าหมายปี 2573
อัตราการใช้น้ำลดลง
20%
จากปี 2563
สถานการณ์จริงปี
2566
5.21
ลบ.ม./ตันการผลิต
ความก้าวหน้าในปี 2566
ลดอัตราการใช้น้ำทั้งหมด
1.33%
เมื่อเทียบกับเป้าหมายปี 2568

การใช้น้ำจากแหล่งน้ำทั้งหมด

ปริมาณการใช้น้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
อัตราการใช้น้ำ (ลบ.ม. / ตันการผลิต)

น้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำ 

ปริมาณน้ำที่นำมารีไซเคิลและใช้ซ้ำทั้งหมด (ลบ.ม.)
อัตราการรีไซเคิลและใช้น้ำซ้ำ (ร้อยละ)

น้ำที่กลับเข้าสู่แหล่งสกัดโดยมีคุณภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าน้ำดิบที่ถูกสกัด

(ลบ.ม.)

หมายเหตุ:

 • อัตราการใช้น้ำถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท
 • ปี 2563 ปริมาณการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker
 • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของปี 2563 และ 2564 ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับคำจำกัดความและกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่พิจารณาให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
 • ข้อมูลปี 2563 ที่ใช้เป็นปีฐาน ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

More information for Water Discharge, BOD, and COD

การบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำ

เราทำการวิเคราะห์ความอ่อนไวของน้ำโดยใช้เครื่องมือ AQUEDUCT Water Risk พัฒนาโดยสถาบันทรัพยากรโลก World Resources Institute (WRI) เพื่อระบุเพื่อระบุพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำ การวิเคราะห์นี้จะพิจารณาถึงปริมาณน้ำทั้งหมดที่มีและการปล่อยน้ำออกจากพื้นที่ทั้งหมด การวิเคราะห์ในปี 2565 ของเราระบุว่าในปัจจุบัน 14% ของสถานที่ดำเนินงานทั้งหมดของเราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำสูงมาก ในขณะที่ 18% ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำสูง ด้วยความเครียดด้านน้ำที่คาดการณ์ไว้คาดว่า 13% ของสถานที่ของเราจะตกอยู่ภายใต้พื้นที่ที่มีแรงดันน้ำสูงมากในปี 2573 ในขณะที่ 12% คาดว่าจะอยู่ในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดด้านน้ำสูง ผลลัพธ์เหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์และตรวจสอบตามลำดับในระหว่างการประชุมประเมินความเสี่ยงและได้รับการพิจรณาจากคณะกรรมการ เพื่อที่จะวางมาตรการแก้ไขที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้น้ำและการอนุรักษ์น้ำอย่างเหมาะสม

การใช้น้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ (ลบ.ม.)

น้ำผิวดินและน้ำฝน
น้ำจากเทศบาลและสาธารณูปโภคด้านน้ำ
น้ำใต้ดิน

การใช้น้ำจากแหล่งน้ำในพื้นที่ที่มีความตึงเครียดสูงและสูงมาก (ลบ.ม.)- ภูมิภาค

เอเชีย
ยุโรป
อเมริกา
ออสเตรเลีย

การประเมินความตึงเครียดด้านน้ำ* : ปัจจุบันและอนาคต

สูงมาก
สูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างต่ำ
ต่ำ
สูงมาก
สูง
ค่อนข้างสูง
ค่อนข้างต่ำ
ต่ำ
แห้งแล้ง/การใช้น้ำต่ำ
* การประเมินดำเนินการโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงของน้ำ AQUEDUCT พัฒนาโดย WRI

กรณีศึกษา
ทางออกสำหรับการกำจัดน้ำเสียและน้ำส่วนเกินปริมาณมาก

เพื่อให้สามารถจัดการน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ Avgol (ประเทศรัสเซีย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเราได้ติดตั้ง เครื่องระเหยน้ำเสียเพื่อลดปริมาณน้ำที่ปล่อยออกมา ซึ่งเป็นการลดภาระการบำบัดน้ำเสียและยังสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการบำบัดได้อีกด้วย เครื่องระเหยนี้สามารถจัดการกับสารลดแรงตึงผิวที่ชอบน้ำ ซึ่งมีปริมาณมากกว่าร้อยละ 5 ของของเสียจาก Avgol ซึ่งเกือบทั้งหมดไม่มีการปนเปื้อนหรือเป็นมลภาวะ การประหยัดค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปีมีมูลค่า 13,000 เหรียญสหรัฐ เครื่องระเหยน้ำเสียเริ่มใช้งานเมื่อปีที่แล้วโดยประหยัดได้ถึง 480 ลิตรต่อวัน และถูกออกแบบเพื่อแปรรูปของเหลวที่มาจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ การใช้ระบบสุญญากาศในการติดตั้งช่วยให้การเดือดของของเหลว ที่อุณหภูมิต่ำกว่าสภาวะ ความดันบรรยากาศปกติอย่างมากสามารถเกิดขึ้นได้ (เริ่มเดือดเมื่อุณหภูมิของของเหลวอยู่ที่ 30 องศาเซลเซียส) สิ่งนี้ช่วยลดพลังงานที่จำเป็นสำหรับสภาวะจุดเดือดสูงและลดปริมาณการใช้น้ำเนื่องจากน้ำที่ระเหยสามารถกลับเข้าสู่กระบวนการได้ใหม่

โรงงาน IVPSA ลดการใช้น้ำดิบและน้ำดี

จากการดึงทรัพยากรน้ำจากน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ 100% จึงมีการดำเนินโครงการ 3 โครงการเพื่อลดการบริโภคน้ำดื่มและการใช้น้ำดิบในโรงงาน โครงการน้ำดิบทั้งสองโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูน้ำจากหอหล่อเย็นและใช้ประโยชน์จากน้ำฝนในช่วงฤดูฝน โดยโครงการแรกจะบำบัดน้ำจากหอหล่อเย็นในระบบการจับตัว/ตกตะกอนจากนั้นจะใช้เครื่องกรองระบบ Reverse Osmosis เพื่อกำจัดพลวงและเกลือฟอสฟอรัส กระบวนการนี้จะทำให้นำน้ำกลับมาใช้ซ้ำได้ในหอหล่อเย็น ซึ่งลดการใช้น้ำดิบได้ 26,000 ลบ.มต่อปี โครงการที่สองจะดำเนินการจนถึงปี 2563 คือการลำเลียงน้ำฝนและนำมาใช้ซ้ำจากโรงเก็บเม็ดพลาสติก PET ไปยัง Contention Basin ซึ่งคาดว่าจะลดการใช้น้ำได้ 20,000 ลบ.ม.ต่อปี (คิดเป็นมูลค่า 5,000 เหรียญสหรัฐต่อปี) โครงการน้ำดีประกอบด้วยชุดปฏิบัติการที่ครอบคลุม ได้แก่ การแยกการตรวจวัดน้ำในแต่ละอาคาร การแทนที่น้ำดื่มด้วยน้ำดิบในการกระบวนการระบาย รวมไปถึงการทำสวนและห้องน้ำ และหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ โครงการนี้ เริ่มดำเนินการไปแล้ว ซึ่งลดการใช้น้ำได้ 28,500 ลบ.ม.ต่อปี และลดค่าใช้จ่ายได้ 100,000 เหรียญสหรัฐต่อปี

การกักเก็บน้ำฝน

IVL Dhunseri Petrochem Industries Private Limited บริษัทย่อยของไอวีแอลใน Panipat รัฐหรยาณา ประเทศอินเดีย ได้ติดตั้งระบบกักเก็บน้ำฝนในพื้นที่โรงงานในปี 2560 เพื่อสำรองน้ำผิวดินลงสู่ชั้นหินอุ้มน้ำใต้ดิน (ก่อนที่จะไหลผ่านผิวดินไปจนหมด) ปริมาณน้ำฝนที่ไหลซึมผ่านสู่ดินอยู่ที่ประมาณ 41,500 ลบ.ม./ปีซึ่งเป็นปริมาณมากกว่าร้อยละ 30 ของการใช้แหล่งน้ำจืดของโรงงานในปี 2560 น้ำเหล่านี้จะปราศจากสารมลพิษ เกลือ แร่ธาตุและสารปนเปื้อนอื่นๆ จากมนุษย์และช่วยลดการกร่อนของดินและลดการปนเปื้อนสารฆ่าแมลงและปุ๋ยของน้ำผิวดินที่ลงไปผสมกับน้ำใต้ดิน บริษัทมีแผนที่จะขยายการใช้ระบบนี้ไปยังพื้นที่โรงงานอื่นๆ ในอนาคต