ผลตอบรับจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ในฐานะที่เราเป็นบริษัทเคมีภัณฑ์ระดับโลก พนักงานมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของเรา ตลอดปี 2565 เราได้รวบรวมความคิดเห็นที่สำคัญจากพนักงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

 • แบบสำรวจการมีส่วนร่วมของพนักงานประจำปี
 • ผลตอบรับระหว่างการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน
 • แบบสำรวจการประเมินสาระสำคัญ
 • การประชุมกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • กลไกการแจ้งเบาะแส

การตอบรับจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ปีนี้ไอวีแอลมีส่วนร่วมกับ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งรวมถึง ลูกค้า ซัพพลายเออร์ ธนาคาร นักลงทุน หน่วยราชการ กลุ่มอุตสาหกรรม ชุมชน ผู้ถือหุ้น และสื่อมวลชน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประเด็นสาระสำคัญประจำปีของเรา กิจกรรมเหล่านี้ช่วยเสริมกลไกการมีส่วนร่วมที่กำลังดำเนินอยู่อื่นๆ ซึ่งถูกใช้เพื่อกำหนดหัวข้อด้านความยั่งยืนของเรา ไฮไลท์สำคัญที่ปรากฎอยู่ทั่วทั้งรายงาน ให้ภาพตัวอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้จริงในการรายงานปัญหาสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียของเรา

ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 • ลดผลกระทบต่อรอยเท้าทางนิเวศน์ (Environmental Footprint) อย่างต่อเนื่อง โดยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตของเรารวมถึงเป้าหมายการใช้พลังงาน การใช้น้ำ ก๊าซเรือนกระจก (GHG) และการลดของเสีย
 • ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกมัดที่เหมาะสมในระดับประเทศและระหว่างประเทศ โดยรับเอาพันธกิจ กฎระเบียบ และแนวทางปฏิบัติด้วยความสมัครใจที่มีอยู่ในภูมิภาคและประเทศที่เราดำเนินธุรกิจมาปฏิบัติ
 • ปรับปรุงความยั่งยืนในการดำเนินงานของเรา โดยเน้นที่ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจในการดำเนินงาน ลดผลกระทบเชิงลบ และใช้ประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจอย่างเหมาะสมที่สุด
 • นำการจัดการสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานการรับรอง ISO 14001 และมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 50001 มาใช้และรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 • บูรณาการประเด็นทางสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ในระหว่างขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • ประเมินและบรรเทาผลกระทบจากผลิตภัณฑ์ของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในห่วงโซ่คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์ซึ่งถูกตรวจวัดโดย โปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ของเรา
 • ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการใช้ซ้ำและรีไซเคิลมากขึ้น
 • ส่งเสริมพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกให้มีความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยใช้การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้ และโครงการ CSR
  • จำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัยอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
  • ยึดถือ หลักคุณธรรมเป็นสำคัญและดำเนินธุรกิจ ด้วยความซื่อตรง ยุติธรรม มีจริยธรรม และโปร่งใส ดังที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณและนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อลูกค้าและคู่ค้า และนโยบายคู่แข่งของเรา
  • เคารพสิทธิส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ และพยายามทุกวิถีทางที่จะไม่แทรกแซงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ที่เราทำธุรกิจด้วย
  • สร้างความมั่นใจว่าการให้บริการของเราจะเป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าโดยใช้มาตรฐานการจัดการคุณภาพระดับสากล ได้แก่ ISO 9001
  • หมั่นพัฒนาระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการให้มีช่องทางการสื่อสารแบบเปิดเสมอเพื่อฟังผลตอบรับจากลูกค้า
  • ให้ลูกค้าได้รับการสร้างคุณค่าอย่างต่อเนื่องและได้รับคุณค่าที่ดีที่สุดโดยบูรณาการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในกลยุทธ์องค์กรและกระบวนการตัดสินใจของเรา
  • แข่งขันอย่างเต็มที่และเป็นธรรมโดยปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการผูกขาดและการแข่งขันในทุกประเทศที่เราดำเนินธุรกิจ
  • ดำเนินงานทุกกิจกรรมด้วยความซื่อสัตย์และยึดมั่นคุณธรรม และไม่ยอมรับการติดสินบนและคอร์รัปชันใดๆ ไม่ว่าจะดำเนินธุรกิจที่ใดในโลกก็ตาม
  • กระตุ้นให้มีการปรับปรุงอย่างทั่วถึงตลอดห่วงโซ่คุณค่าและผลักดันอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐานระดับสูงและมีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดโดยอาศัยจรรยาบรรณและการประเมินตนเองของซัพพลายเออร์ของเรา
 • ให้โอกาสที่เท่าเทียมและเป็นธรรมแก่พนักงานทุกคนตามทักษะของเขาในแง่การมีงานทำ การว่าจ้าง โอกาสในการพัฒนาและการชดเชย ทั้งนี้โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความแตกต่างอย่างเป็นธรรมชาติและมีเอกลักษณ์ ให้การเคารพความหลากหลาย และส่งเสริมการให้ความร่วมมือและการประสานกำลังระหว่างกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน
 • สร้างความมั่นใจว่าจะให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนอย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในทุกบริบทซึ่งรวมถึงแนวปฏิบัติด้านแรงงาน
 • สร้างความมั่นใจว่าจะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสมและปลอดภัยโดยอาศัยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS 18001 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เทียบเท่า เราพยายามสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บแก่พนักงานและผู้รับเหมาทุกคน
 • ส่งเสริมบรรยากาศของการเปิดกว้าง ความซื่อสัตย์ และความไว้เนื้อเชื่อใจโดยใช้นโยบายการแจ้งเบาะแส (Whistleblower Policy) ซึ่งให้โอกาสพนักงานแจ้งความกังวลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผิดจรรยาบรรณหรือการประพฤติมิชอบ
 • ให้รางวัลแก่พนักงานอย่างเป็นธรรมและน่าดึงดูดใจ โดยสอดคล้องกับสภาวะทั่วไปของตลาดท้องถิ่นมาตรฐานอุตสาหกรรม และผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
 • ส่งเสริมความรู้และทักษะของพนักงานโดยอาศัยการพัฒนาทางวิชาชีพและส่วนบุคคล
 • ให้การสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชนที่เราอยู่อาศัยและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และในระยะยาว โดยการจ้างงาน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และสนับสนุนโครงการริเริ่มในท้องถิ่น
 • ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อจัดการกับความท้าทายระดับสังคมและระดับโลก
 • เพิ่มความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในชุมชนโดยอาศัยการร่วมแรงจากองค์กรและพนักงาน และโครงการอาสาสมัครริเริ่ม
 • สนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนและส่งเสริมโอกาสการจ้างงานสำหรับคนในชุมชนท้องถิ่นที่เราดำเนินธุรกิจอยู่
 • ส่งเสริมความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชน
 • รักษาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นและองค์กรในชุมชนให้แน่นแฟ้น