การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และกำลังก่อผลกระทบอย่างมากต่อธุรกิจต่างๆ หลังจบการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 (Conference of Parties : COP21) บริษัทไอวีแอล คาดการณ์ได้ถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจที่จะมีมากขึ้น จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาสของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักว่านี่นับเป็นโอกาสอย่างหนึ่ง เพราะการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบต่างๆ จะผลักดันให้บริษัทฯ หันมาใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น ส่วนนวัตกรรมและการผลิตสินค้าคาร์บอนต่ำที่มีมากขึ้นนั้น นอกจากจะทำให้บริษัทฯ กลายเป็นหนึ่งในบรรดาตัวเลือกที่ลูกค้าและผู้บริโภคพึงพอใจมากกว่า ยังทำให้เกิดรายได้จากการลดต้นทุนการผลิตโดยรวมอีกด้วย

ที่ไอวีแอล เราตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้และมุ่งมั่นที่จะลงมือแก้ไข นอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2568 (Climate Strategy 2025) แล้ว เรายังได้จัดทำมาตรฐานองก์กรด้านยุทธศาสตร์สภาพภูมิอากาศ (Climate Strategy Corporate Standard) ที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเราทั่วโลกในแง่แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับสภาพภูมิอากาศ ซึ่งรวมถึงการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Green House Gas) ด้วยการกระทำหลักและดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) โดยแบ่งออกเป็นสี่ส่วนด้วยกัน

Climate-related performance which included GHG emissions reduction, energy reduction, water intensity reduction, is measured against KPIs which started at the top and cascaded to businesses, functions and individuals. Performance is assessed as part of a globally consistent performance management process. The climate-related incentive program covers following levels:

 • Chief Executive Officer (CEO)
 • Group Chief Technical Officers
 • Decarbonization Committee
 • Plant Heads
 • Manufacturing Excellence Council (MEC)
 • Regional Chief Technical Officers (RCTO)
 • Head of Environmental Sustainability
 • EHS Managers
เสาหลัก กลยุทธ์ ผลลัพธ์

ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลิตภัณฑ์

 • การบูรณาการวัตถุดิบทั้งต้นน้ำและปลายน้ำ
 • การเพิ่มการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลหลังการบริโภคแล้ว
 • ลดอัตราการใช้พลังงาน 5% ในปี 2568*

ทรัพยากรธรรมชาติ

 • วัตถุดิบที่มาจากการรีไซเคิล
 • พลังงานทดแทนและคาร์บอนต่ำ
 • ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ
 • การบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย
 • ลดการใช้วัตถุดิบใหม่
 • การใช้ไฟฟ้าทดแทนอยู่ที่ 10% ในปี 2568 และ 25% ในปี 2573
 • ลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด (Scope และ 2) 10% ในปี 2568*
 • ลดอัตราการใช้น้ำ 10% ในปี 2568*

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • การกำหนดราคาคาร์บอนแบบเงา
 • การประเมิณความตึงเครียดด้านน้ำ
 • กรอบการดำเนินงาน TCFD
 • การวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์
 • การระบุความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
 • การบูรณาการ ESG และการกำหนดราคาคาร์บอน เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

 • การบริหารจัดการของเสีย
 • ห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน
 • การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
 • การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
 • การลด การรีไซเคิล การใช้ซ้ำ
 • การลดการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
 • การลดของเสีย PET
 • การให้ความรู้ด้านการรีไซเคิล

เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการเสาะหาหนทางที่จะนำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์คาร์บอนต่ำที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดจำนวนกิจกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เราเห็นว่าหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อกรกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมองว่าเป็นโอกาสที่จะทำให้กับธุรกิจรีไซเคิลของเราแข็งแกร่งไปทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าที่สุดและยาวนานที่สุดเท่าที่จะนานได้โดยนำนวัตกรรมมาใช้ เรากำหนดเป้าหมายเชิงรุกไว้ดังที่ปรากฏในกลยุทธ์ด้านสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2568 (Climate Strategy 2025) โดยเน้นประเด็นสำคัญสี่ประการ

คณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD)

ไอวีแอลรับเอาคำแนะนำของคณะทำงานด้านการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (The Task Force on Climate-related Financial Disclosures : TCFD) มาใช้ในการประเมินต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน เราคำนึงถึง IEA STEPS และ IEA SDS scenarios ขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency; IEA) เมื่อทำการวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้การกำหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัทเป็นพารามิเตอร์วัดผลกระทบทางการเงิน หากมีการเรียกเก็บภาษีคาร์บอนในกลุ่มประเทศ OECD และที่ไม่ใช่ OECD เราทำการวิเคราะห์การทดสอบความเครียดเพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่มีต่อการผลิต กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และรายได้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเรา นอกจากนี้ เรายังใช้แผนที่ความเสี่ยงของทางระบายน้ำ (AQUEDUCT water risk atlas) ตามที่ TCFD แนะนำ ในการพยากรณ์การเปลี่ยนแปลงแรงดันน้ำในอนาคตเพื่อระบุพื้นที่ที่จะเผชิญความเสี่ยงสูงสุดด้านอุปสงค์และอุปทานน้ำในอนาคต ผลจากการศึกษาเหล่านี้ถูกนำมาผนวกเข้ากับมาตรการการปรับตัวในระยะยาวต่างๆ ทำให้ฝ่ายบริหารจัดการสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลรองรับและมุ่งผลในระยะไกลเพื่อความยั่งยืนของไอวีแอล

การดำเนินการตามคำแนะนำของ TCFD

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ไอวีแอลมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสร้างมูลค่าโดย การระบุโอกาสในการลดการใช้ทรัพยากรและวัสดุ นอกเหนือจากผลกระทบเชิงนิเวศผ่านการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCAs) เราได้ดำเนินการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCAs) ในโรงงานทั้งหมดของทวีปเอเชีย (ไม่รวมการเข้าซื้อกิจการใหม่ตั้งแต่ปี 2560-2563) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 14040/44: 2549 โดยมีแผนที่จะขยายการประเมินนี้ไปยังส่วนการดำเนินงานอื่นๆ ของเรา เราวางแผนว่าภายในปี 2563 จะสามารถขยายพื้นที่การประเมิน Life Cycle Assessments ได้ถึงร้อยละ 95 ของสถานที่ปฏิบัติงาน เราเคยมีการประเมินเพื่อทำความเข้าใจความละเอียดอ่อนของราคาคาร์บอนที่ส่งผลต่อธุรกิจของเรา และขณะนี้ก็กำลังดำเนินการขั้นต่อไปเพื่อศึกษาและใช้นโยบายให้การกำหนดราคาคาร์บอนภายในบริษัทกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition: M&A)

ถึงจะมีความเห็นพ้องทางวิทยาศาสตร์อย่างท่วมท้นและปัญหานี้ก็เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง แต่การลงมือแก้ปัญหาก็เป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต้องมาจากระดับต่างๆ ทั้งตัวบุคคล องค์กร ประเทศ และระหว่างประเทศ ดังนั้นการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงควรเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ และไม่ควรถูกละเลย

เรากำลังดำเนินการตามหลัก 8 ประการในแผนงานริเริ่มการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศของสภาเศรษฐกิจโลก ซึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยยกระดับการอภิปรายสภาพภูมิอากาศเชิงกลยุทธ์และช่วยผลักดันการตัดสินใจแบบองค์รวม ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธุรกิจ

หลัก 8 ประการของไอวีแอลในแผนงานริเริ่มการกำกับดูแลสภาพภูมิอากาศของสภาเศรษฐกิจโลก

เพื่อที่จะสนับสนุนเป้าหมายเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัทในระยะยาวและเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เราได้ดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกหลายๆ โครงการร่วมกัน การเพิ่มและปรับปรุงการรีไซเคิลเป็นหนทางสำคัญที่จะช่วยจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความมุ่งมั่นในระดับโลกปี 2568

พลาสติก PET ที่ผลิตโดยไอวีแอลสามารถรีไซเคิลได้ 100% ในปี 2562 เราได้ให้คำมั่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมูลนิธิ Ellen MacArthur เราลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อรีไซเคิลขวด 50 พันล้านขวดต่อปี หรือ 750,000 ตันต่อปี สำหรับวัสดุ PET หลังการบริโภคเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตโพลีเอสเตอร์ของเรา

การผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิลมักใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตสินค้าจากวัสดุใหม่เอี่ยม ความร่วมมือล่าสุดกับ Unilever และ Ioniqa ในการรีไซเคิลขวด PET สีให้เป็น PET ใหม่เอี่ยมนับเป็นตัวอย่างที่เปี่ยมนวัตกรรมและสำคัญซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของเรา รายละเอียดเพิ่มเติมของความคิดริเริ่มนี้มีอยู่ในส่วนการจัดการนวัตกรรมของรายงานฉบับนี้ ส่วนรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการรีไซเคิลจะอยู่ในบทอื่น ๆ

เราเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จครั้งสำคัญหลายครั้งนอกเหนือไปจากการเป็นที่ยอมรับขององค์กรภายนอกเช่น RobecoSAM และ CDP เมื่อมองถึงอนาคต เรายังคงมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายและจะเพิ่มศักยภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างกลยุทธ์ที่ยั่งยืน ทำให้ผู้มีส่วนได้เสียของเราได้รับผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น และทำให้เรายิ่งใกล้จะบรรลุวิสัยทัศน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแก่สังคม

To make further progress towards environmental stewardship, Indorama Venture Public Company Limited (IVL) recently received assessment from CDP – the global environmental disclosure system – helping measure the risks and opportunities on climate change. The company has received a CDP score of B which is a Management band. This is higher than the Asia regional average of B- , and higher than the Global average of B-. The CDP Score Report will guide us towards our goal of better climate governance while boosting the transition to clean energy.