การบริหารจัดการด้านพลังงาน

เป้าหมายสูงสุดของการจัดการพลังงานคือการควบคุมและลดการใช้พลังงานขององค์กรของเรา สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนในมุมมองของต้นทุนด้านพลังงาน ไอวีแอลให้ความสำคัญอย่างมากกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยตรงทำให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นและจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่จะไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

การจัดการพลังงานทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม สิ่งนี้จะลดค่าสาธารณูปโภคของเราทางอ้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ไอวีแอลได้ดำเนินการริเริ่มโครงการประหยัดเพื่อเปลี่ยนแนวคิดการจัดการพลังงาน โครงการประหยัดพลังงานจำนวนมากได้รับการจัดตั้งและดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการของเรา โครงการเหล่านี้ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 63,214 tCO2e ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปี 2564 เราจึงสำรวจตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการลดความเข้มของพลังงานโดยทำการตรวจสอบโรงงานของเราโดยใช้บุคคลภายนอก เพื่อระบุจุดร้อนสำหรับการลดพลังงานเพิ่มเติม มีการแชร์รายงานการตรวจสอบพลังงานภายนอกแก่หัวหน้าธุรกิจเพื่อพิจารณาและนำไปปฏิบัติในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

การใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล / ตันการผลิต)

หมายเหตุ:

  • อัตราการใช้พลังงาน ถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมการขายระหว่างบริษัท
  • ปี 2563 ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีการเข้าซื้อกิจการประเภท cracker
  • ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของปี 2563 และ 2564 ได้รับการปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับคำจำกัดความและกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่พิจารณาให้เข้มงวดยิ่งขึ้น
  • ข้อมูลปี 2563 ที่ใช้เป็นปีฐาน ได้ถูกปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
เป้าหมายปี 2568 : 5%
เป้าหมายปี 2573 : 15%
ลดอัตราการใช้พลังงานลง จากปี 2563
สถานการณ์จริงปี 2565:
อัตราการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น
5.6%
เมื่อเทียบกับปี 2563

การปล่อยมลพิษทางอากาศ

NOx
การปล่อยมลพิษ (ตัน)
อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต)
SOx
การปล่อยมลพิษ (ตัน)
อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต)
VOCs
การปล่อยมลพิษ (ตัน)
อัตราการปล่อยมลพิษ (ตัน/ตันการผลิต)

หมายเหตุ: อัตราการปล่อยมลพิษถูกคำนวณตามการผลิตโดยรวมซึ่งรวมถึงการขายระหว่างบริษัท

More information for Emissions