การบริหารจัดการด้านพลังงาน

เป้าหมายสูงสุดของการจัดการพลังงานคือการควบคุมและลดการใช้พลังงานขององค์กรของเรา สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากช่วยให้เราสามารถลดต้นทุนในมุมมองของต้นทุนด้านพลังงาน ไอวีแอลให้ความสำคัญอย่างมากกับการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดต้นทุนด้านพลังงานโดยตรงทำให้เราสามารถแข่งขันในตลาดได้มากขึ้นและจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก นำไปสู่จะไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ

การจัดการพลังงานทำให้เกิดประโยชน์หลายประการ เราสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์โดยการปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสม สิ่งนี้จะลดค่าสาธารณูปโภคของเราทางอ้อมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับผลิตภัณฑ์ของเรา ไอวีแอลได้ดำเนินการริเริ่มโครงการประหยัดเพื่อเปลี่ยนแนวคิดการจัดการพลังงาน โครงการประหยัดพลังงานจำนวนมากได้รับการจัดตั้งและดำเนินการในพื้นที่ดำเนินการของเรา โครงการเหล่านี้ได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 63,214 tCO2e ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้นในปี 2562 เราจึงสำรวจตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการลดความเข้มของพลังงานโดยทำการตรวจสอบโรงงานของเราโดยใช้บุคคลภายนอก เพื่อระบุจุดร้อนสำหรับการลดพลังงานเพิ่มเติม มีการแชร์รายงานการตรวจสอบพลังงานภายนอกแก่หัวหน้าธุรกิจเพื่อพิจารณาและนำไปปฏิบัติในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังใช้ ISO 50001 ในทุกธุรกิจของไอวีแอล และได้ตั้งเป้าหมายว่า 98% ของทุกธุรกิจของไอวีแอลจะได้รับการรับรองในปี 2563 (ทุกไซต์ภายใต้กลุ่มไอวีแอลจนถึงปี 2561) เรามีเป้าหมายระยะยาวสำหรับการลดพลังงาน 5% ภายในปี 2573 จากปีฐาน 2562

การใช้พลังงานทั้งหมด

การใช้พลังงานทั้งหมด (กิกะจูล)
อัตราการใช้พลังงาน (กิกะจูล / ตันการผลิต)

เป้าหมายปี 2568
ลดอัตราการใช้พลังงานลง 5% จากปี 2562